Kto będzie pośredniczył w dysponowaniu środkami w PO Polska Wschodnia?

 Od lewej: dyrektor CUPT Paweł Szaciłło, wiceminister Iwona Wendel, prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak

28 kwietnia 2015 r. wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podpisała porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Polska Wschodnia. Podpisane dokumenty stanowią jeden z podstawowych elementów systemu wdrażania Programu Polska Wschodnia (PO PW). Określają zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a Instytucjami Pośredniczącymi przy realizacji programu.

Funkcję Instytucji Pośredniczących pełnić będą Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. PARP odpowiedzialna będzie za priorytety Przedsiębiorcza Polska Wschodnia i Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, zaś CUPT za priorytet Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa.

Do zadań Instytucji Pośredniczących należy przede wszystkim:

  • wybór projektów, które zostaną objęte wsparciem,
  • zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami,
  • weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów,
  • monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.

Nie ulega wątpliwości, że Fundusze Europejskie znacząco zmieniły obraz Polski Wschodniej. Jednak, aby makroregion mógł dalej dynamicznie się rozwijać i budować swoją konkurencyjność, Program Polska Wschodnia zapewni dodatkowe wsparcie, które zostanie przeznaczone na rozwój innowacyjnej działalności przedsiębiorstw, realizację kluczowych inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową oraz przedsięwzięć z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego – zaznaczyła podczas spotkania wiceszefowa resortu.

Na zdjęciu od lewej: dyrektor CUPT Paweł Szaciłło, wiceminister Iwona Wendel, prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak

Więcej informacji na stronie: www.polskawschodnia.gov.pl

Komentarze