Ochrona ekosystemów – konkurs RPO WP 6.3

Dbałość o naturę to Twój konik? Od 31 sierpnia do 11 września trwa nabór wniosków na projekty ekologiczne w ramach RPO WP – Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu.

W ramach konkursu można tworzyć projekty dotyczące

1) Inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i określenia wartości świadczeń i usług ekosystemowych.
2) Budowy i odbudowy infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków.

W ramach konkursu dofinansowanie wynosi 85%, natomiast 15% to wkład własny, z tym, że dofinansowane jest zleżne od tego, czy projekty są, czy nie są objęte pomocą publiczną.

Do podziału jest 5 000 000 000 PLN, z czego
1 mln PLN na projekty dotyczące opracowania dokumentów planistycznych w obszarze ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych regionu
4 mln na projekty dotyczące budowy i rozbudowy infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk i gatunków

Kto może składać wnioski?
Podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za ochronę różnorodności biologicznej, tj. m. in.:
– parki krajobrazowe,
– przedsiębiorcy,
– organizacje pozarządowe,
– państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska np. RDOŚ,
– JST, ich związki i stowarzyszenia,
– podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
– podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
– porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera.

Więcej szczegółów na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl

Komentarze