Co robi spółka Wodociągi Białostockie byśmy mieli dobrą wodę i żyło się lepiej? [INWESTYCJE]

Niedawno pisaliśmy o tym, że obecnie realizowany jest pierwszy etap projektu o nazwie „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i gminy Wasilków”. Warto podkreślić, że jest to kolejne działanie inwestycyjne firmy, którego celem jest, by odbiorcy mieli dostęp do bieżącej wody dobrej jakości. Przypomnijmy, że poprzedzały je dwa inne przedsięwzięcia: realizowany w latach 2003-2008 projekt „Poprawa jakości wody w Białymstoku” – obejmujący zadania z dziedzin uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych – oraz przypadająca na lata 2008-2013 „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”. To wszystko sprawia, że jakość wody płynącej z naszych kranów jest dobra, co potwierdzają odpowiednie badania.

W pierwszej połowie maja Wodociągi Białostockie ogłosiły, że jakość wody wodociągowej jest na bieżąco monitorowana przez wodociągowe Laboratorium Badania Wody, a także powiatową oraz wojewódzką stację sanitarno-pidemiologiczną.

Białostocka woda wodociągowa ma bardzo dobrą jakość – zapewniają przedstawiciele spółki, podając za przykłady publikacje w lokalnych mediach, z których wynika, że badania laboratoryjne potwierdziły, iż woda spełnia wymogi sanitarne i jest w pełni bezpieczna do spożycia nawet bez przegotowania, a ponadto tester jednej z firm stwierdził, że mieszkańcy kilku białostockich osiedli nie byli w stanie odróżnić „kranówki” od wody mineralnej.

Wodociągi Białostockie podkreślały wielokrotnie, że jakość wody, zarówno wpływającej do sieci wodociągowej bezpośrednio po procesach technologicznych uzdatniania, jak i docierającej siecią wodociągową do odbiorców, spełnia w całości wymagania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W części parametrów jakość wody jest dużo lepsza od wyznaczonych norm, tworząc swoisty „zapas” – mówił już w 2015 roku Krzysztof Kita, rzecznik WB. – Używając nomenklatury badawczej, woda wodociągowa jest również „pewna pod względem mikrobiologicznym”, bezpieczeństwo mikrobiologiczne ponad 1000-kilometrowej sieci wodociągowej w aglomeracji białostockiej zapewnia dezynfekcja końcowa chlorem.

Laboratorium Badania Wody Wodociągów Białostockich wykonuje oznaczenia parametrów wody przed i po uzdatnieniu oraz w sieci wodociągowej według ustalonego harmonogramu, znacznie – jak podkreślał kilka lat temu przedstawiciel przedsiębiorstwa – wykraczającego poza zakres badań wymagany rozporządzeniem ministra zdrowia. Punkty badawcze dotyczące sieci miejskiej, zlokalizowane w miejscach użyteczności publicznej, są zharmonizowane z zakresem badań prowadzonych przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną – uzupełniają je w bardzo zaawansowanym stopniu.

Kilka dni temu nasza redakcja przysłuchiwała się konferencji prasowej z udziałem m.in. prezydenta Białegostoku i burmistrza Wasilkowa. Podczas niej mówiono o wspomnianym na samym początku pierwszym etapie projektu. Artykuł na ten temat dostępny jest pod tym linkiem: Więcej mieszkańców z dostępem do bieżącej wody – inwestycje Wodociągów Białostockich za ponad 134 miliony złotych

Dziś nieco więcej na ten temat.

Ów projekt realizowany jest zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wodociągami Białostockimi a narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Refunduje go Unia Europejska, w wysokości około 85,6 mln zł. Stanowi to 63,7 proc. ogólnego kosztu, wynoszącego ponad 134 mln zł netto. W pozostałej części są to środki własne Wodociągów Białostockich. Projekt obejmuje ogółem trzynaście zadań inwestycyjnych, realizowanych w oczyszczalni ścieków, trzech stacjach uzdatniania wody oraz kilkunastu rejonach miasta. Okres realizacji inwestycji przypada na lata 2016-2021.

W oczyszczalni, oprócz rozbudowy części biologicznej (pierwszy etap), zostanie wykonana – w celu ograniczenia oddziaływania uciążliwych zapachów – hermetyzacja wybranych obiektów i dezodoryzacja powietrza złowonnego.

W stacjach uzdatniania wody są zaplanowane:

* w Wasilkowie – modernizacja stawów infiltracyjnych służących do gromadzenia wody powierzchniowej na potrzeby ujęcia wody dla Białegostoku i Wasilkowa;
* w Pietraszach – budowa trzeciego pulsatora w celu zwiększenia wydajności procesu koagulacji wody;
* w Jurowcach – budowa elektrowni fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne obiektu.

Realizacja zadań na terenie miasta polega na wybudowaniu i zmodernizowaniu ogółem ponad 19 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Nowo wybudowana sieć umożliwi przyłączenie się tych gospodarstw domowych, które jeszcze nie korzystały z dobrodziejstwa bieżącej wody i sprawnego, bezpiecznego dla środowiska odprowadzania ścieków.

Innym zadaniem, bardziej związanym z eksploatacją sieci, jest zakup pojazdów specjalnych do monitoringu i czeszczenia kanalizacji sanitarnej.

CELE

* Zapewnienie utrzymania parametrów jakościowych oczyszczonych ścieków, określonych w dyrektywie 91/271/EWG

* Zwiększenie poziomu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej

* Zwiększenie niezawodności działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

* Poprawa awaryjności działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

*Poprawa szczelności istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie wód infiltracyjnych

* Zmniejszenie niekontrolowanego odprowadzania ścieków od gruntu do wód powierzchniowych

* Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych

* Zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej

* Wzrost jakości wody pobieranej z ujęcia powierzchniowego

* Ograniczenie uciążliwości oczyszczalni ścieków dla lokalnego środowiska

* Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców sąsiadujących z oczyszczalnią ścieków

* Zwiększenie liczby ludności korzystającej z nowo wybudowanej i zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej oraz ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych

ZAKRES

Sieci:

– budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarach, gdzie dotychczas nie funkcjonował system wodociągowo-kanalizacyjny;
– przebudowa i renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) w celu usprawnienia jej funkcjonowania;
– przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w celu poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę i polepszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia;
– zakup pojazdów specjalnych do monitoringu i czyszczenia kanalizacji sanitarnej celem poprawy utrzymania i konserwacji istniejącej i nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Oczyszczalnia ścieków:

– rozbudowa i przebudowa części biologicznej;
– hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów.

Stacje uzdatniania wody:

– modernizacja stawów infiltracyjnych służących do gromadzenia wody powierzchniowej na potrzeby ujęcia wody dla miasta Białegostoku i Wasilkowa;
– budowa trzeciego pulsatora na terenie SUW w Pietraszach w celu zwiększenia wydajności procesu koagulacji;
– budowa elektrowni fotowoltaicznej w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne SUW Jurowce.

Wcześniejsze realizacje unijne

Dostosowanie gospodarki wodnej i ściekowo-osadowej do standardów Unii Europejskiej leżało u podstaw projektu „Poprawa jakości wody w Białymstoku”, zakwalifikowanego w 2001 roku do finansowego wsparcia z unijnego funduszu przedakcesyjnego ISPA.

W skład zrealizowanego w latach 2003-2008 projektu weszły następujące zadania:

– rozbudowa układu technologicznego uzdatniania wody powierzchniowo-infiltracyjnej o ozonowanie pośrednie i filtrację węglową;
– budowa układu ozonowania wstępnego w SUW Jurowce, na ciągu uzdatniania wody podziemnej;
– modernizacja systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego w oczyszczalni ścieków w Białymstoku;
– wymiana przelewów i deflektorów w osadnikach wtórnych oraz aeratorów w komorach napowietrzania.

Kolejnym etapem porządkowania z unijną pomocą finansową gospodarki wodno-ściekowej na obszarze działalności Wodociągów Białostockich był projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”. Działania, zrealizowane w latach 2008-2013, zmierzały przede wszystkim do zapewnienia szerszego dostępu mieszkańców do nowoczesnej i sprawnej infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej. W ramach projektu wybudowano i zmodernizowano 60 km kanalizacji ssanitarnej, 42 km sieci wodociągowej i 10 km kanałów deszczowych (poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej).

Ogólny koszt obydwu przedsięwzięć wyniósł 155 mln zł, z czego dofinansowanie UE stanowiło 63 proc. (98 mln zł).

Wodociągi Białostockie optymalnie wykorzystują szanse i możliwości pozyskiwania unijnych funduszy pomocowych do rozwoju swojej działalności – stwierdzają władze firmy.

Pozostaje liczyć, że kolejne inwestycje przyczynią się do dalszej rozbudowy sieci wodociągowej. Tak, by jeszcze większa liczba mieszkańców Białegostoku mogła cieszyć się dostępem do bieżącej wody i co ważne – dobrej jakości.

Póki co jedno jest pewne – naszej, białostockiej wody mieszkańcy wielu miast Polski mogą zazdrościć.

Red. PP, fot. www.facebook.com/wobi.bialystok

Komentarze