Znamy zakres tematyczny Wschodniego Kongresu Gospodarczego

Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-4 października w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ulicy Odeskiej w Białymstoku. Będzie to już piąta edycja imprezy, która po raz kolejny stanie się przestrzenią dialogu, stawiania diagnoz i poszukiwania najlepszych scenariuszy, w kontekstach politycznym, społecznym i gospodarczym.

Ostateczny program nie został jeszcze podany, ale otrzymaliśmy jego wstępny zarys.

Tematyka Wschodniego Kongresu Gospodarczego

SESJE PLENARNE

Tu spotyka się Zachód ze Wschodem
* Europejska gospodarka tu i teraz. Źródła i bariery wzrostu. Wolność a protekcjonizm. Otwarcie a izolacja
* Szanse i pułapki rozwojowe wynikające z uwarunkowań społeczno-politycznych i gospodarczych w UE oraz na Wschodzie: Białoruś, Rosja i Ukraina
* Wschodnie sąsiedztwo Polski i Europy w czasach kryzysu. Czy/jak współpracować gospodarczo w trudnej sytuacji geopolitycznej?
* Polska Wschodnia na rubieżach zmieniającej się Europy. Konteksty – polityczny i gospodarczy
* Nowe priorytety finansowe UE na lata 2020-2026. Konsekwencje dla Polski Wschodniej

Polska Wschodnia 4.0 albo kierunek – przyszłość
* Strategiczne kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej. Priorytety, cele strategiczne, zróżnicowanie
* Potrzebna wizja. Ambicja, odwaga, potencjał. Słabości i bariery do pokonania
* „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” szansą dla Polski Wschodniej. Dalsze plany rządu
* Nowe ramy unijnej Polityki Spójności. Inaczej, czyli jak?
* Rola kapitału społecznego, współpracy gospodarczej, start-upów, innowacji
* Polska Wschodnia 2030. Gdzie będziemy? Jak nas widzą?

TEMATYKA SESJI

Polityka spójności po 2020 roku – perspektywa dla Polski Wschodniej
* Nowy budżet UE: fundusze, priorytety, ograniczenia
* Polityka i mechanizmy wsparcia w ramach programów unijnych – propozycje po roku 2020
* Zmiany w Funduszu Spójności – co to oznacza dla samorządów i gospodarki?
* Wykorzystanie funduszy rozwojowych wyzwaniem dla regionu
* Co dalej z Programem „Polska Wschodnia”? Przyszłość finansowania inwestycji gminnych i regionalnych

Nowa gospodarka a Regionalne Strategie Innowacji – wyzwania i szanse
* Kluczowe czynniki napędzające rozwój gospodarki opartej na technologiach cyfrowych
* Presja rynku i technologii. Jak kształtować rozwój w warunkach rosnącej konkurencji?
* Na co stawiamy? Technologie, segmenty gospodarki, branże i specjalności z potencjałem rozwojowym
* Aktualizacja? Modyfikacja? Wzmocnienie? Jak dalej rozwijać innowacyjną gospodarkę w makroregionie wschodnim?

Polski przemysł spożywczy w Europie i na świecie
* Firmy spożywcze na rynkach Afryki, Azji, Ameryki Południowej. Szanse i bariery ekspansji
* Europa w poszukiwaniu rynków zbytu. Wyzwania wynikające z kolejnych umów o wolnym handlu
* Eksport żywności do krajów UE pod presją protekcjonizmu. Jak sobie radzić?
* Budowa silnych grup rolno-spożywczych. Konsolidacja szansą dla sektora
* Skuteczne formy wsparcia eksportu i ekspansji. Promocja polskiej marki

Biznes spożywczy wczoraj i dziś
* Od manufaktury do automatyki – historia sukcesu polskiej branży spożywczej
* Potencjał branży rolno-spożywczej jako czynnik konkurencyjności Polski Wschodniej. Naturalność i tradycja
* W poszukiwaniu innowacji. Nowy konsument i nowe trendy a strategie firm
* Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w branży rolno-spożywczej
* Konkurencja, atuty, perspektywy. Rodzime firmy w walce z potentatami

Rolnictwo, przemysł, handel – czas współpracy
* Nowa jakość – rolnik w centrum uwagi przetwórców i handlowców
* Marka producenta podstawą relacji – zasady i praktyka współpracy rolnik-handel
* Umowy kontraktacyjne a jakość surowca w dłuższej perspektywie
* Mocni razem. Czy przetrwają tylko rolnicy zorganizowani w grupy producenckie?
* Kierunek specjalizacja. Trend eko szansą na polskiego sektora rolno-spożywczego

Biznes na drodze ku dojrzałości
* Specyfika firm rodzinnych w Polsce – ich atuty i słabości
* Firmy rodzinne w polskiej gospodarce i w modelu społecznym Polski Wschodniej
* Wzrost to wyzwanie, czyli aktualne problemy firm o rodzinnym rodowodzie
* Rodzice i dzieci – różnice w stylu zarządzania. Dialog międzypokoleniowy w firmie rodzinnej. Wartości, emocje, biznes
* Kłopoty z sukcesją, jej aspekty prawne i społeczne
* Konsolidacje, fuzje, struktura właścicielska. Jak skutecznie zarządzać procesem zmian?
* Dojrzałość z zewnętrznym wspomaganiem. Kompetencje, które trzeba/warto kupić

Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój Polski Wschodniej
* Środki UE na rozwój współpracy transgranicznej. Możliwości programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
* Motory współpracy transgranicznej – dostępność, bezpieczeństwo, kultura
* Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – szanse na realizację wspólnych projektów
* Duże projekty infrastrukturalne, współpraca po obu stronach granicy Schengen
* Gospodarcze efekty kontaktów transgranicznych w skali lokalnej i regionalnej
* Przyszłość małego ruchu granicznego

Miasta jako ośrodki wzrostu konkurencyjności Polski Wschodniej
* Technologie, zarządzanie, inwestycje. Współpraca: nauka – biznes – samorząd
* Miasta przyszłości i nowe technologie – mobilność, efektywne gospodarowanie zasobami, ochrona środowiska, gospodarka współdzielona (sharing economy)
* „Delimitacja średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze”. Raport na potrzeby SOR
* Możliwości interwencji państwa. Polski Fundusz Rozwoju z ofertą dla samorządów („Pakiet dla średnich miast”)
* Międzynarodowa współpraca miast partnerskich – wymiar praktyczny

Inwestycje
* Rozwój infrastruktury transportu miejskiego, drogowego i kolejowego w Polsce Wschodniej
* Nowe inwestycje w Polsce Wschodniej a programy rządowe (Mieszkanie Plus, Mosty Plus, Pakiet dla Średnich Miast)
* Znaczenie inwestycji podnoszących atrakcyjność inwestycyjną, jakość życia, inicjujących nowe przedsięwzięcia gospodarcze. Nowe podejście do programowania rozwoju
* Perspektywy rozwoju sektora mieszkaniowego – przegląd uwarunkowań realizacyjnych
* Źródła finansowania inwestycji. Rola samorządów, programy UE, środki publiczne

Wsparcie eksportu
* Jak skutecznie wspierać eksport i inwestycje zagraniczne?
* Polska ekspansja. Ryzyko i obawy. Poszukiwania nowych dróg i rynków
* Priorytetowe i obiecujące kierunki ekspansji według administracji i biznesu
* Produkcja eksportowa w polityce gospodarczej Polski Wschodniej
* Wymagania odbiorców na obcych rynkach. Jakość, dystrybucja, logistyka

Finansowanie rozwoju Polski Wschodniej
* Źródła środków i modele współpracy w finansowaniu transformacji
* Ewolucja programów rozwojowych UE. Rosnąca rola instrumentów zwrotnych
* Międzynarodowe instytucje finansowe – ich oferta i modele współpracy (Bank Światowy, EBI, Europejski Bank Rady Europy, EBOR)
* Programy i instytucje państwowe wspierające rozwój Polski Wschodniej. Doświadczenia, możliwości, plany
* Aktywność krajowego rynku finansowego: fundusze, inwestorzy zewnętrzni, Giełda Papierów Wartościowych

Kadry dla gospodarki Polski Wschodniej
* Rynek pracy Polski Wschodniej – aspiracje a problemy demograficzne
* Miejsca pracy kreowane przez innowacyjną gospodarkę
* Zapotrzebowanie na siłę roboczą a migracje. Gdzie tkwią rezerwy? Jak utrzymać pracowników?
* Kształcenie zawodowe – zawody przyszłości. Model dualny. Rozwój szkolnictwa specjalistycznego
* Współpraca przedsiębiorców z uczelniami i szkołami. Realizacja prac badawczo-rozwojowych

Energia dla rozwoju – potencjał i bezpieczeństwo Polski Wschodniej
* Inwestycje a potrzeby. Sytuacja w energetyce na terenach niezurbanizowanych
* Rozwój OZE (fotowoltaika, biopaliwa, inne) a energetyka rozproszona. Idea klastrów energetycznych w realizacji
* Prosument jako klient kompleksowy. Jego potrzeby a oferta energetyki
* Nowe rodzaje usług w energetyce – zarządzanie popytem na moc, magazynowanie energii i elektromobilność
* Działania i programy antysmogowe
* Trendy na rynku energii i ciepła. Wykorzystanie odpadów. Projekty kogeneracyjne. Inwestycje w ciepłownictwie

Drogi nowych możliwości. Teraz infrastruktura
* Polska Wschodnia na skrzyżowaniu transkontynentalnych szlaków (Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, Wschodnia Magistrala Kolejowa, Nowy Jedwabny Szlak)
* Infrastruktura 2023 – Polska Wschodnia w programach inwestycji drogowo-kolejowych. Sieć TEN-T – perspektywa realizacyjna
* Poprawiająca się infrastruktura drogowa, dostęp do siły roboczej, duża podaż działek inwestycyjnych. Fakty i mity
* Przejścia graniczne i centra logistyczne w Polsce Wschodniej a międzynarodowa wymiana handlowa. Polska Wschodnia bramą UE
* Białystok, Lublin, Rzeszów – potencjał lokalizacji dla inwestycji logistyczno-magazynowych i rola
SSE

Budownictwo i przemysł drzewny
* Konkurencyjne drewno. Potencjał produkcji przemysłu drzewnego w kontekście budownictwa mieszkaniowego
* Krajowe i eksportowe doświadczenia producentów domów drewnianych
* Polskie Domy Drewniane – pomysł na popularyzację drewna w mieszkalnictwie

Kierunek Wschód – potencjał dla centrum usług dla biznesu
* Potencjał lokalizacji centrów BPO/SSC w akademickich miastach wschodnich województw – Olsztyn, Białystok, Rzeszów, Lublin
* Czym przyciągają mniejsze miasta? Potrzeby globalnego biznesu a strategie władz samorządowych
* Konkurencyjny rynek pracy. Co oferują i kogo poszukują centra usług wspólnych
* BPO potrzebuje biur. Jak wygląda oferta deweloperów?

Polska Wschodnia – turystyczny makroregion Europy
* Polska Wschodnia – miejsce na aktywny wypoczynek. Jak wykorzystać potencjał regionu?
* Wielokulturowość i dziedzictwo sposobem na promocję turystyczną
* Szlak wodny łączący Kanał Augustowski z „Wielkimi Jeziorami Mazurskimi”
* Szlak kulinarny Polski Wschodniej i inne turystyczne produkty tematyczne
* Agencje turystyczne, internet i social media, aktywność samorządów – jak pomóc odkryć Polskę Wschodnią
* Promocja poprzez eventy turystyczne o wymiarze krajowym i międzynarodowym
* Turystyka biznesowa jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionów
* Są hotele, są turyści – jak rozpędzić rynek inwestycji hotelarskich w regionie?

Rozwój systemu ochrony zdrowia w Polsce Wschodniej
* System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali – podsumowania, wnioski, postulowane kierunki zmian
* Mapy potrzeb zdrowotnych – jakie scenariusze dla regionu? Stan infrastruktury ochrony zdrowia w województwach Polski Wschodniej – ocena i główne kierunki przedsięwzięć inwestycyjnych
* Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – oczekiwane skutki regulacji
* Koordynowana opieka zdrowotna w wybranych województwach – m.in. KOS-zawał i pilotaż POZ Plus
* Sytuacja kadrowa w jednostkach ochrony zdrowia Polski Wschodniej – wybrane zagadnienia

Innowacje w sektorze medycznym
* Miejsce innowacyjnej medycyny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
* Potencjał badawczo-rozwojowy uczelni medycznych i szpitali uniwersyteckich w Polsce Wschodniej
* Przykłady udanych komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych w sektorze medycznym w wybranych województwach
* Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i wdrażania nowych technologii medycznych
* Medyczne start-upy w Polsce Wschodniej

Medycyna nie zna granic
* Współpraca transgraniczna w ochronie zdrowia – przepływ kadr, doświadczeń i technologii
* Medyczne spotkania Zachodu ze Wschodem – przykłady współpracy międzynarodowej placówek medycznych, uczelni i innych podmiotów sektora medycznego
* Kształcenie obcokrajowców w polskich uczelniach medycznych
* Emigracja i imigracja kadr medycznych – problem czy potencjał do wykorzystania?

Wydarzenia towarzyszące:
* Liderzy Przyszłości
* TOP – Inwestycje Polski Wschodniej
* TOP – Pracodawcy Polski Wschodniej
* TOP – Start-up Polski Wschodniej
Scena start-upowa Polski Wschodniej. Gdzie jesteśmy? Liczby, zjawiska, porównania. Ekosystem młodej przedsiębiorczości – mechanizmy wsparcia i ich funkcjonowanie. Najlepsze praktyki, najlepsze start-upy. Od zalążka do stabilności – dalszy rozwój kreatywnej przedsiębiorczości. Role głównych aktorów: start-upy, państwo, samorządy, inwestorzy, dojrzały biznes
* Spotkania gospodarcze Polska-Litwa
Współpraca w sektorze paliw i energii – w kierunku wspólnego bezpieczeństwa. Transgraniczne projekty w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Jak przejść od wizji do realizacji? Produkcja i usługi – specjalizacje i komplementarność obu gospodarek. Sektor budowlany, termomodernizacja i infrastruktura, chemia i tworzywa – możliwości dla polskich i litewskich firm
* Spotkania gospodarcze Polska-Białoruś
Kurs na ożywienie kontaktów z Białorusią. Doświadczenia z Partnerstwa Wschodniego. Polityka i gospodarka – probiznesowe inicjatywy Mińska i otwarcie na Zachód. Debiuty na warszawskim parkiecie. Klimat dla polskich inwestorów – powroty, rozwój i nowa ziemia. Białoruś bramą do WNP
* Teraz Polska

Red. PP, fot. wschodnikongres.eu / Żelazna Studio

Komentarze