Aktywizacja zawodowa dla osób szukających pracy w Białymstoku

911891

Mieszkańcy Białegostoku, będący osobami bezrobotnymi bądź poszukującymi pracy, mogą skorzystać ze szkoleń, oferowanych przez urząd pracy. Ta forma aktywizacji zawodowej, z założenia jest finansowana przez urząd pracy.

Ponadto uczestnicy szkoleń, mogą liczyć na stypendium, stanowiące równowartość nawet 120% zasiłku dla bezrobotnych. Wartość stypendium jest wypłacana zgodnie z godzinowym wymiarem szkolenia, a jego dolna granica nie może być niższa niż 20% zasiłku.

Aby uzyskać skierowanie na szkolenie, należy być zarejestrowanym w urzędzie pracy oraz mieć status osoby bezrobotnej, bądź pozostawać w stosunku pracy i mieć 45 lat i więcej. Uczestnictwo w szkoleniach jest otwarte również dla osób szukających pracy, m.in.: dla osób będących na wypowiedzeniu stosunku pracy, niewynikającym z woli pracownika, dla członków rodziny rolnika, podlegających ubezpieczeniu społecznemu, chcących zdobyć zatrudnienie niezwiązane z rolnictwem, dla żołnierzy rezerwy, dla osób zatrudnionych u pracodawcy będącego w stanie likwidacji bądź upadłości, dla osób, które pobierają świadczenie szkoleniowe od pracodawcy, czy też dla cudzoziemców posiadających obywatelstwo państw Unii Europejskiej.

Wymiar szkolenia to zazwyczaj minimum 25 godzin w ciągu tygodnia. Czas szkolenia może wynosić nawet 12 miesięcy, jeśli występują takie wymogi dla danego programu szkoleniowego. Osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, mogą liczyć na szkolenia trwające nawet 24 miesiące.

Istnieje kilka dróg ubiegania się o skierowanie na szkolenie. Jedną z nich jest samodzielne zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu grupowym, które znaleźć można na tablicy ogłoszeń w urzędzie pracy. Można również otrzymać propozycję wzięcia udziału w szkoleniu, podczas spotkania z pracownikiem urzędu pracy. Innym sposobem jest złożenie wniosku o skierowanie na wybrane szkolenie dostępne w ofercie rynkowej. W tym wypadku niezbędne jest właściwe uzasadnienie celowości danego szkolenia. Urząd pracy może sfinansować szkolenie stanowiące nawet 300% wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Skierowanie na szkolenie jest wydawane z decyzji starosty, po zweryfikowaniu profilu osoby bezrobotnej bądź poszukującej pracy.

Szkolenia organizowane przez urząd pracy, są szeroko docenianą inicjatywą aktywizacji zawodowej dla osób szukających pracy. Uczestnicy uzyskują bowiem dokument zaświadczający o ukończeniu szkolenia oraz zdobywają wiedzę odpowiednią do wykonywania obowiązków na docelowym stanowisku pracy. Nic dziwnego więc, że praca Białystok coraz częściej niesie za sobą pozytywne myśli u mieszkańców Białegostoku.

Artykuł sponsorowany


 

Komentarze