Duchowni nie muszą płacić składek – mogą dostać zwrot

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza zmiany w zakresie zwolnienia z opłacania składek dla osób duchownych. Aby odzyskać opłacone składki za marzec, należy się pospieszyć i wystąpić o ich zwrot do końca czerwca.

Osoba duchowna, przełożony domu zakonnego lub innej zwierzchniej instytucji diecezjalnej albo zakonnej, który jest płatnikiem składek, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za osoby duchowne.

Zwolnienie obejmie nieopłacone należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. na podstawie złożonego wniosku RDZ.

Zwolnienie za marzec przysługuje także, gdy składki zostały już opłacone. Zwrot następuje na podstawie złożonego wniosku o symbolu EZS-Pw formie elektronicznej ma portalu PUE ZUS lub RZS-P, składanego w postaci papierowej pocztą lub osobiście w placówce ZUS, o ile na dzień jego rozpatrywania na koncie płatnika składek zostanie ustalona nadpłata.

Jeżeli płatnik składek występuje o zwolnienie z obowiązku opłacania składek nie tylko za osoby duchowne, ale także za innych ubezpieczonych, to przy zwolnieniu w wysokości odpowiednio 100 proc. albo 50 proc. należnych składek za marzec, kwiecień i maj do liczby ubezpieczonych oprócz pracowników młodocianych nie wlicza się także osób duchownych.

Jednym z warunków zwolnienia z opłacania składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Trzeba pamiętać, że wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien być przekazany do ZUS najpóźniej 30 czerwca 2020 r i ten wniosek w odróżnieniu od wniosku o zwrot nienależnie opłaconych składek może być złożony tylko i wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na PUE ZUS.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze