Eksperci z zakresu Przemysłu 4.0 poszukiwani! Nabór Polskiego Klastra Budowlanego

Nabór związany jest z wdrażaniem projektu budowania Cyfrowych Hubów Innowacji – sieci ośrodków wspierających przedsiębiorstwa w pełnym wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii cyfrowych.

Eksperci z zakresu Przemysłu 4.0 będą świadczyć odpłatnie usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz podmiotów klastra i innych firm zewnętrznych.

Wymagania

Klaster poszukuje ekspertów z doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań w firmach, które wykorzystuje narzędzia, mechanizmy i technologie, takie jak:

  • BIM (Building Information Modelling), w szczególności 4D i 5D (wymiana informacji o stanie inwestycji, integracja z ERP/MRP, przepływy finansowe, etc.); nawet jeśli są to pilotażowe wdrożenia;
  • Systemy workflow i automatyzacji zadań, nie tylko klasyczne obiegi dokumentów, ale mechanizmy przesyłania danych pomiędzy urządzeniami i systemami informatycznymi – ich integracja w celu wsparcia procesów planowania i zarządzania;
  • Chmura obliczeniowa, składowanie danych, transformacja i walidacja danych, analizy danych, systemy raportujące; kokpity managerskie; systemy oceniające KPI zintegrowane z produkcją i inwestycją;
  • Internet Rzeczy (IoT), systemy i instalacje czujników w maszynach i robotach, systemy zbierania danych z tych urządzeń i integracji z oprogramowaniem;
  • Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (Augmented Reality i Virtual Reality); aplikacje mobilne i systemy wizualizacji z wykorzystaniem AR/VR w branży budowlanej;
  • Automatyka i robotyka (Computer Integrated Manufacturing), systemy RPA (Robotic Process Automation), wykorzystanie systemów automatycznych i robotów na liniach produkcyjnych i innych procesach w przedsiębiorstwie;

Aplikacja

Zgłoszenie eksperta powinno składać się z:

  • kilku zdań dotyczących opisu kariery i kompetencji danej osoby;
  • informacji na temat 2-3 najważniejszych projektów, przy których się pracowała;
  • informacji na temat 2-3 najważniejszych obszarach kompetencji lub odpowiedzialności w projektach;
  • ewentualne publikacji w prasie branżowej i publikacji naukowych;

najbardziej zbliżonych do wymaganego doświadczenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres a.krajewski@polskiestowarzyszenie.pl do wtorku, 10 września, do godziny 14.

Założenia projektu

Budowanie Cyfrowych HUBów Innowacji (Digital Innovation Hubs (DIHs)) to koncepcja KE, która zakłada powołanie sieci współpracujących ze sobą ośrodków o różnych specjalizacjach związanych m. in. z AI. W zaproponowanym przez KE nowym programie „Cyfrowa Europa” koncentrującym się na 5 filarach: komputery o dużej mocy obliczeniowej (HPC), AI, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane kompetencje cyfrowe oraz eGovernment, rola DIH została bardzo wzmocniona.

Docelowo będą to nie tylko silne ośrodki badawcze, ale również ośrodki informacyjne, ułatwiające nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami, a także upowszechniające najnowsze i najbardziej skuteczne rozwiązania, m.in. w dziedzinie AI i zarządzania danymi;

Huby mają inicjować, wspierać i podtrzymywać działania oparte na współpracy (wspólnym celu), umożliwiać tworzenie i realizację wspólnych procesów (kooperację), dostarczać wielofunkcyjną infrastrukturę, łączyć duże firmy z mniejszymi, a także finansowanie z ideami. Celem programu jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które posiadają zdolność do pełnienia roli Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs), wypracowanie dobrych praktyk i standaryzacja świadczonych przez nie usług wsparcia przedsiębiorców w zakresie produktowej, usługowej oraz organizacyjnej transformacji, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

 

Red.

Komentarze