Faktoring a dłużnicy

Frustrated businesswoman looking at laptop in office

Faktoring zapewnia firmom niezależność finansową, a także uniezależnienie się od niewypłacalnych kontrahentów. Usługi faktoringowe są odpowiedzią na problemy trapiące polskich przedsiębiorców, wspierając tym samym rozwój firm. Dzięki faktoringowi firmy mogą uzyskać natychmiastowe finansowanie sprzedaży towarów lub usług.

Faktoring to najszybciej rozwijająca się usługa finansowa w Polsce. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polskie Związek Faktorów, tylko w trzech pierwszych kwartałach 2017, polskie firmy faktoringowe sfinansowały przeszło 6,4 miliona faktur na łączną kwotę 132 miliarda złotych. Usługi faktoringowe pozwalają się uniezależnić od niewypłacalnych dłużników.

Rodzaje faktoringu

W związku z rosnącym zainteresowaniem faktoringiem, na rynku dostępnych jest wiele rodzajów usług, które oferuje firma faktoringowa. Jedną z najpopularniejszych usług faktoringowych jest faktoring pełny, zwany także faktoringiem bez regresu. To właśnie ten model usług faktoringowych jest najbardziej popularny wśród przedsiębiorstw, które chcą uniezależnić się od ryzyka ewentualnej niewypłacalności swojego kontrahenta.

Faktoring bez regresu polega na wykupie należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług przez firmę faktoringową, taką jak Bibby Financial Services (zwaną potocznie faktorem). Poza wykupem wartości sprzedanej faktury firma faktoringowa przejmuje całkowite ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu (adresatów sprzedaży towarów i usług). Faktoring pełny jest możliwy dzięki ubezpieczeniu należności przez faktora lub wykorzystaniu polisy ubezpieczenia należności zawartej przez przedsiębiorcę z ubezpieczycielem. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma faktoringowa pozbywa się jakiegokolwiek ryzyka braku zapłaty przez kontrahentów za wykonaną usługę lub dostarczony towar, ciesząc się z gotówki nawet po 24 godzinach od dostarczenia firmie faktoringowej faktury.

Wśród zalet tego rodzaju faktoringu można wymienić także poprawę struktury balansu firmy i jest szansą na poprawę niektórych wskaźników finansowych przedsiębiorstwa. Wybierając faktoring, przedsiębiorstwo zyskuje przewagę nad konkurentami w postaci utrzymywania natychmiastowych wpływów na konto, dzięki błyskawicznej spłacie należności z tytułu sprzedaży faktur z odroczonym terminem płatności.

Artykuł partnerski

Komentarze