IKE – co powinieneś wiedzieć?

Po wszystkich przepracowanych latach emerytura powinna być czasem, kiedy zaczynamy robić dokładnie to, na co mamy ochotę. Słodka laba? Oczywiście! Podróże dookoła świata? Jak najbardziej! Oddawanie się hobby? Pewnie! Ma to być okres, który należał będzie wyłącznie dla nas. W końcu sobie na to zasłużyliśmy! Jesień życia nie powinna być czasem, w którym będziemy zastanawiać się, skąd wziąć środki na dalsze życie. Brzmi jak bajka? Możliwe. Znamy jednak sposoby, jak przenieść ją do prawdziwego życia. Jednym z nich są Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).

Ostatnimi czasy IKE nie cieszą się należną im popularnością. Decydujemy się lokować pieniądze w inne narzędzia, ryzykując często dorobek naszego życia. Tymczasem eksperci przypominają, że IKE to nadal jeden z pewniejszych sposobów na zapewnienie sobie godnej emerytury. Ale czym właściwie są Indywidualne Konta Emerytalne?

Krótka definicja IKE

W przeciwieństwie do składek ZUS-owskich, IKE jest dobrowolną formą ubezpieczenia społecznego, która wchodzi w skład tzw. III filaru emerytalnego. Jej funkcjonowanie reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. W tejże ustawie określono wszelkie reguły gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach, dokonywania wpłat, wypłat (również transferowych), a także zwrotu zgromadzonych środków. Można zatem powiedzieć, że dobrowolne IKE wzmacnia obowiązkowy ZUS. Osoba, która decyduje się na oszczędzanie w ramach wspomnianego III filaru, zwiększa pewność swojej stabilności finansowej poprzez dywersyfikację ryzyka utraty środków. W przyszłości większość z nas zdana będzie jedynie na wpływy z ZUS-u, dlatego uruchomienie dodatkowego, zupełnie dobrowolnego instrumentu, pozwoli nam na spokojniejszy sen, nawet jeśli w kraju dojdzie do nieprzewidzianych, niekorzystnych sytuacji gospodarczych. A przecież, jak wiemy nawet z całkiem niedawnej historii, takie sytuacje zdarzają się co pewien czas ponury.

Kto może założyć IKE?

Pierwsze kroki w kierunku spokojnej emerytury stawiać można bardzo wcześnie, właściwie jeszcze przed osiągnięciem pełnoletniości. Polskie prawo pozwala nawet szesnastolatkowi na założenie IKE, pod warunkiem, że ten zatrudniony jest na podstawie ważnej umowy o pracę. A więc poważnie myślący o przyszłości młodzieniec, już od najwcześniejszych dni swojej dorosłości, zabezpieczać się może z myślą o przyszłości, która, choć wydaje się odległa, lubi zaskakiwać w bardzo nieprzyjemny sposób. Nie ma również przeciwwskazań, by w oszczędzanie w ramach IKE zaangażował się emeryt. A zatem jest nadzieja nawet dla tych, którzy obudzili się relatywnie za późno.

Co jeszcze dają nam IKE?

  1. Sam decydujesz, ile wpłacasz.

IKE jest instrumentem absolutnie dobrowolnym, a więc klient sam decyduje jakie środki gotów jest przeznaczyć na wybrane konto. Oznacza to, że nawet osoba, która nie może pozwolić sobie na zbyt duże wydatki, jest w stanie inwestować w swoją przyszłość. Podobnie klient zamożniejszy, który ma możliwość odkładania większej ilości pieniędzy. Kwoty jednak nie mogą sięgać nieba. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliło górny pułap wpłat na IKE, który nie może przekroczyć 3-krotności szacowanego średniego wynagrodzenia miesięcznego. W roku ubiegłym wynosił on 4 443,00 zł brutto.

  1. Ulgi dla wytrwałych

Zarówno w przypadku IKZE, jak i IKE zysk pochodzący z inwestycji zwolniony jest z 19-procentowego podatku Belki. Jeśli chodzi o IKE, przywilej ten dotyczy osób, które poczekają na wypłatę oszczędności do 60. roku życia. Klient, który uprawnienia emerytalne nabędzie przed 60. rokiem życia, będzie uprawniony do wybrania zgromadzonych środków po swoich 55. urodzinach. Oprócz tego będzie musiał spełnić kilka dodatkowych warunków. Przede wszystkim należy mieć pewność, że dokonywało się wpłat w dowolnych 5 latach kalendarzowych. Ponadto ponad połowa wartości wpłat na konto powinna zostać dokonana przynajmniej 5 lat przed podjęciem decyzji o wypłacie.

  1. Klient decyduje o swoich środkach

IKE to instrument zupełnie dobrowolny, zatem klient ma również swobodę w kwestii wypłacania zgromadzonych tam środków. Takiej operacji dokonać można w każdej niemal chwili, w całości lub częściowo. Wypłacenie pieniędzy wiąże się z koniecznością wypowiedzenia umowy, przy jednoczesnym zachowaniu możliwość założenia nowego konta w dowolnym momencie. Jeżeli klient zechce wypłacić jedynie część środków, umowa nie zostanie unieważniona, a dalsze wpłaty będą możliwe. Decydując się na wyciągnięcie środków z IKE przed 60. lub 55. rokiem życia roku życia (w zależności od nabytego prawa do emerytury), trzeba liczyć się z koniecznością uregulowania podatku Belki (19% od zysków kapitałowych).

  1. Środki przechodzą na spadkobierców

Śmierć ubezpieczonego nie oznacza utraty środków zgromadzonych na IKE. Przechodzą one na jego bliskich. Co więcej, spadkobiercy nie zostają obciążeni podatkiem od spadków i darowizn.

  1. Z filaru do filaru

Dla wielu klientów szczególną zaletą IKE jest możliwość przejścia do innego filaru. Można to zrobić w każdej niemal chwili, jeżeli inny usługodawca przedstawi lepsze warunki. Aby tego dokonać konieczna jest wypłata transferowa z konta. Nie jest to operacja trudna, jednak na zapoznanie się z nią należy poświęcić chwilę.

Więcej przydatnych informacji znajda państwo na stronie firmy Esaliens pod adresem https://www.esaliens.pl/pl/obsluga-i-pomoc/centrum-pomocy/najczesciej-zadawane-pytania/emerytura-ike-ikze.

Kwota i częstotliwość wpłat

Wpłaty na IKE i IKZE nie funkcjonują w sztywnych ramach, co oznacza, że nie trzeba uiszczać określonych z góry kwot. Istnieją również instytucje, które nie zmuszają klienta do dokonywania regularnych transakcji. Daje to komfort wpłacania pieniędzy tylko w chwilach lepszej koniunktury finansowej.

Istnieje również możliwość jednorazowej wpłaty całego limitu lub wstrzymania się z uiszczaniem jej na cały rok.

Gdzie założyć IKE?

Na osobę, która zdecyduje się dodatkowo zabezpieczyć swoją emeryturę, czeka szereg ofert ze strony wielu instytucji finansowych. Jednak pomimo możliwości przenoszenia środków między różnymi instrumentami finansowymi, korzystanie z kilku IKE w jednym momencie jest niemożliwe. Oprócz funduszy emerytalnych i zakładów ubezpieczeń dysponują nimi banki, fundusze inwestycyjne, biura maklerskie. Istnieje również możliwość skorzystania z IKE-obligacji, które oferują zestaw bezpiecznych obligacji skarbowych. Co więcej, zyski pochodzące z IKE-obligacji są nieopodatkowane, opłaty za prowadzenie konta są niskie, a nad bezpieczeństwem zgromadzonych środków czuwa Skarb Państwa.

Fundusz inwestycyjny otwarty

Wybierając tę możliwość, klient dywersyfikuje ryzyko inwestycyjne. Dzieje się tak, bowiem oszczędzanie odbywa się w ramach kilku funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez jedną firmę. Ponadto, przenoszenie środków między kolejnymi funduszami prowadzonymi przez jedno towarzystwo, nie jest obciążone podatkiem. Taką formę oszczędzania rekomendujemy zwłaszcza osobom, które śledzą zawirowania na rynku finansowego i nie mają obaw związanych z ewentualną zmianą sposobu inwestowania.

Domy maklerskie

Domy maklerskie dają swojemu klientowi możliwość inwestowania w papiery wartościowe. Chcąc zmniejszyć ryzyko inwestycyjne, może on inwestować również w instrumenty finansowe, które nie są papierami wartościowymi. Warunek jest jeden, ich ceny nie mogą być uzależnione od kosztów papierów wartościowych zapisanych na IKE klienta.

Banki

Osoby, które nie są gotowe na poniesienie jakiegokolwiek ryzyka, mogą również rozważyć założenie IKE w banku. Prowadzone są one pod postacią rachunku oszczędnościowego i posiadają zazwyczaj charakter lokaty a’vista tudzież odnawialnych terminowych lokat bankowych. Taka forma inwestowania również nie jest obciążona podatkiem Belki od odsetek. Oprocentowanie IKE w banku bywa uzależnione od wartości WIBOR-u. Uwaga, wycofanie zainwestowanych środków przed upływem 12 miesięcy może być obciążone ryzykiem kary finansowej.

Zakład ubezpieczeń na życie

IKE jako ubezpieczenie na życie to propozycja skierowana do klienta pragnącego połączyć zabezpieczenie siebie samego z ochroną członków swojej rodziny. Jest to jedyna dostępna na naszym rynku forma IKE, zakładająca oszczędzanie i ochronę bliskich na wypadek śmierci lub inwalidztwa ubezpieczonego. Składka opłacana w ten sposób dzielona jest na dwie części: ochronną i oszczędnościową. Ta druga przekazywaną jest na fundusz kapitałowy. Składkę oszczędnościową traktuje się wtedy jako wpłatę na fundusz emerytalny. Podział tej składki należy precyzyjnie określić w umowie.

Dobrowolny fundusz emerytalny

Dobrowolny fundusz emerytalny (DFE) jest kolejnym sposobem oszczędzania, a jednocześnie inwestowania środków w ramach trzeciego filaru. DFE dostępne są na rynku od 2012 r. Prowadzą je powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), które również zarządzają Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. Sposób ich funkcjonowania podobny jest do prowadzonego przez fundusze zrównoważone.

Nie istnieje jedna opłata od składki w ramach DFE. Niektóre PTE pobierają ją jednorazowo w chwili zakładania IKE w ramach DFE. Reszta życzy sobie prowizji w momencie wpłacania pieniędzy. Ich wysokość uzależniona jest od okresu prowadzenia konta lub wielkości aktywów.

IKE – warto? Warto!

Inwestycja w IKE jest bezpieczna o tyle, że w przeciwieństwie do pierwszych dwóch filarów, nie jest ona uzależniona od wypłacalności państwa. Pamiętajmy, że rząd może wedle swego uznania żonglować zarówno wskaźnikami, jak i wiekiem emerytalnym. Tymczasem środki, które gromadzimy w ramach IKE, strzeżone są przez szereg dodatkowych zabezpieczeń na wypadek upadku towarzystwa prowadzącego nasze konto. Środków, które gromadzimy w bankach, strzeże Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na straży pieniędzy odkładanych za pośrednictwem domu maklerskiego stoi branżowy system rekompensat. Jeżeli natomiast korzystamy z usług towarzystwa ubezpieczeniowego, chroni nas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041161205

Artykuł partnerski

Komentarze