Innowacyjnie, mobilnie, ponadnarodowo – IV priorytet PO WER

Maria Wasiak 1

Na wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczone 3 mld zł.

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podczas konferencji zainaugurowała realizację IV Priorytetu POWER 2014-2020, mówiąc: „Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dostrzega potencjał w zwiększaniu innowacyjności rozwiązań społecznych i inwestowaniu we współpracę ponadnarodową. Polska potrzebuje bardziej innowacyjnych rozwiązań, które doprowadzą do zmian wprowadzanych szybciej, taniej i wydajniej oraz szerszej współpracy z partnerami zagranicznymi. Inaugurując Priorytet IV proponujemy ambitne działania. Już w tym roku na terenie całego kraju rozpoczniemy konkurs prowadzący do inkubacji 240 innowacji społecznych, a dzięki takim programom jak Program Integracja poprzez Wymianę (IdA), tysiące młodych osób rozpocznie zagraniczne staże.”

Innowacje społeczne

Realizowane w POWER innowacje społeczne będą miały na celu wypracowanie i przetestowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań istniejących problemów w obszarze rynku pracy, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie, zdrowia oraz modernizacji administracji publicznej. Produkty innowacji społecznych, wdrażanych w schemacie mikro i makro będą włączane do polityk krajowych. 

Schemat mikro
Ma stworzyć warunki do rozwijania nowych, zalążkowych pomysłów, a następnie testowanie ich w praktyce. W czerwcu 2015 r. ogłoszony zostanie pierwszy konkurs na mikro-innowacje. Tematy konkursu na mikro innowacje na rok 2015 to:

  • Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
  • Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
  • Kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
  • Usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Innowacje makro będą natomiast ukierunkowane na rozwiązywanie problemów polityki publicznej w najważniejszych dla EFS (Europejski Fundusz Społeczny) obszarach i będą realizowane przez podmioty o większym potencjale, mające realne możliwości włączenia rozwiązań w praktykę polityki publicznej. Ogłoszenie konkursu na makro-innowacje planowane jest na IV kwartał 2015 r.

Mobilność

Programy mobilności ponadnarodowej w PO WER to rozwój osobisty i zdobywanie kompetencji zawodowych poprzez udział w stażach, praktykach i edukacji poza granicami Polski. Do końca 2023 r. ponad 70 tys. osób, z różnych środowisk, instytucji i branż weźmie udział w projektach związanych z mobilnością ponadnarodową.

Program Integracja poprzez Wymianę (IdA)

Programy mobilności ponadnarodowej – to pierwszy konkurs w IV Priorytecie POWER ogłoszony 2 kwietnia 2015 r. Skierowany jest on do beneficjentów, którzy chcą zorganizować programy dla osób w wieku 18-35 lat, oferujące im zagraniczne praktyki i staże zawodowe.

Młodzi uczestnicy projektów, nie pracujący, nie uczestniczący w edukacji lub szkoleniach, wyjadą na staż do zagranicznego pracodawcy, w trakcie którego wzmocnią swoje kompetencje osobiste oraz zawodowe. Po powrocie do kraju, otrzymają wsparcie o charakterze aktywizującym na polskim rynku pracy tak, by nabyte kompetencje umożliwiły wejście na rynek pracy czy system edukacji. W pierwszej turze konkursu taką pomoc otrzyma ponad 2 tys. osób, z czego połowę stanowić będą młodzi ludzie którzy opuścili zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki socjoterapii, a także osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz te, które przedwcześnie zrezygnowały z edukacji.

Erasmus+

Z POWER wspierany będzie również program mobilności Erasmus+, w ramach którego zapewnione będą staże zagraniczne uczniom, absolwentom i kadrze nauczycielskiej, w tym studentom z niepełnosprawnościami lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Funkcję Narodowej Agencji dla Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W II kwartale 2015 r. planowane jest ogłoszenie przez MIiR konkursu na programy mobilności dla pracowników samorządów, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych.

Współpraca ponadnarodowa
Działania z zakresu współpracy ponadnarodowej będą koncentrować się na wykorzystywaniu doświadczeń partnerów zagranicznych, wzajemnym uczeniu się podmiotów wspólnie zaangażowanych w projekty, wypracowywaniu nowych rozwiązań lub adaptowaniu w Polsce rozwiązań, które z powodzeniem stosowane są przez inne państwa.

Więcej informacji na stronie www.power.gov.pl

Komentarze