Komitet Monitorujący PO WER zatwierdził kolejne kryteria

30 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego PO WER.

Uczestnicy Komitetu zatwierdzili:

  • kryteria szczegółowe dla konkursu dotyczącego pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów rządowych, które przeprowadzane będą przez organy administracji rządowej w partnerstwie z organizacją pozarządową lub partnerem społecznym;
  • kryteria wyboru projektów dla konkursu w zakresie wzmacniania partycypacji publicznej podczas przygotowywania dokumentów planistycznych w 150 gminach;
  • 2 projekty pozakonkursowe, które realizowane będą w ramach priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działań pozostających w kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • projekty leżące w kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Efektem ich realizacji będzie m.in. poprawa obsługi klienta w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, poprawa motywacji i zdolności do podjęcia zatrudnienia i funkcjonowania w społeczeństwie byłych więźniów, czy wsparcie rozwoju ekonomii społecznej;
  • kryteria dla projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego tworzenia i realizacji programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • kryteria szczegółowe dotyczące wsparcia zaplanowanego w priorytecie V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Rezultatem tego wsparcia będzie m.in. opracowanie 15 programów profilaktycznych w zakresie chorób stanowiących istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej tj. chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego czy chorób układu oddechowego.

Więcej informacji na stronie: power.gov.pl

 

20150630 103745m        

 

Komentarze