Konkurs PO WER 2.19 – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Konkurs PO WER 2.19 – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty będące organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Projekt może być realizowany samodzielnie lub w partnerstwie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na projekty grantowe ukierunkowane na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 31 sierpnia do 30 września 2015 r.

Grantobiorcami w niniejszym konkursie będą wybrane przez beneficjentów w drodze otwartego naboru gminy, z którymi beneficjenci podpiszą umowy o powierzenie grantu na realizację pogłębionych konsultacji dokumentów planistycznych oraz zapewnią im odpowiednie wsparcie merytoryczno – techniczne potrzebne do przeprowadzenia konsultacji.

Kryteria wyboru projektów
Wszystkie kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu – funduszeeuropejskie.gov.pl

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 100%, zaś maksymalna kwota dofinansowania projektu: 2 225 000 PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 13 500 000 PLN.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/ osób uprawionych do złożenia wniosku albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.

Więcej szczegółów na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-Usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego

Komentarze