Ludzie biznesu będą doradzać podlaskim uczelniom. Znamy składy nowych rad

Uniwersytet w Białymstoku i Politechnika Białostocka wybrały swoje Rady Uczelni. To nowe organy, które muszą powstać zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 1 października 2018 r. Mają w niej zasiadać zarówno przedstawiciele danej uczelni, jak i osoby spoza niej. Na powołanie rad uczelnie mają czas do 30 czerwca bieżącego roku. Wiemy już, kto z grona podlaskich przedsiębiorców, osób związanych z biznesem i instytucjami okołobiznesowymi będzie zasiadał w radach działających przy UwB i PB.

Swoją pierwszą radę senatorowie białostockiej politechniki powołali 18 kwietnia 2019 r. Liczy ona siedem osób: dwie spośród społeczności akademickiej, cztery spoza uczelni oraz na mocy Konstytucji dla nauki – przewodniczący Samorządu Studentów PB.

Rektor zgłosił pięć osób, a grupy senatorów czterech kandydatów. Specjalnie powołana komisja, złożona z dziekanów wydziałów oraz rektora prof. Lecha Dzienisa i prorektora ds. nauki prof. Andrzeja Sikorskiego rekomendowała dziewięć zgłoszonych osób. Posiedzenie komisji odbyło się w środę, 17 kwietnia. Dzień później rektor przedstawił senatorom opinię.

Po dyskusji, w głosowaniu tajnym, senat wybrał do Rady Politechniki Białostockiej:
– Dariusza Bogdana, prezesa Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach;
– Leszka Gołąbieckiego, prezesa firmy Unibep;
– Jarosława Kiryluka, dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego Pronaru;
– Tomasza Stypułkowskiego, prezesa Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Społeczność akademicką reprezentować będą:
– Ewa Janczewska, kierująca działem kadr PB, legitymująca się zdanym egzaminem na członka rad nadzorczych i członka zarządu;
– Mateusz Adaszczyk, prezes Stowarzyszenia Absolwentów PB;

W pierwszej radzie pracować będzie także obecny przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Kamil Kulesza.

Kandydata na przewodniczącego, spośród osób spoza wspólnoty uczelni, rada wskaże na pierwszym posiedzeniu. Wybór ten musi potwierdzić Senat w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów.

Jak już informowaliśmy w naszym portalu, Senat UwB wybrał sześciu członków Rady Uczelni 27 marca 2019 r. Wśród nich jest trzech przedstawicieli świata biznesu, którzy będą np. opiniowali strategię uniwersytetu czy monitorowali jego gospodarkę finansową.

Przypomnijmy, w Radzie Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku wspólnotę uniwersytecką będą reprezentowały trzy osoby: prof. dr. hab. Leonard Etel – były dziekan Wydziału Prawa (2005-2012) oraz rektor UwB w latach 2012-2016, prof. dr hab. Beata Izabella Godlewska-Żyłkiewicz – obecna dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego, była prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą (2008-2016), członkini Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Tomasz Zalewski – kanclerz UwB. Pozostali członkowie: Piotr Horba – dyrektor Centrum Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w Białymstoku, Santander Bank Polska, współpracujący z UwB przy Programie Santander Universidades, Robert Mucha – dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie Witraż, w której zajmuje się przygotowaniem krótkofalowej oraz długoterminowej strategii rozwoju spółki, członek kapituły konkursu Technotalenty 2018, Andrzej Parafiniuk – prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, od roku 2012 r. członek Rady Konsultacyjnej UwB, a od 2013 r. także Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku. Ten ostatni został wybrany na stanowisko przewodniczącego. Środowisko studenckie reprezentował będzie Wojciech Skrodzki – przewodniczący Parlamentu Studenckiego. W przypadku UwB rada oficjalnie zostanie powołana w połowie czerwca 2019 roku, a jej kadencja potrwa do 31 grudnia 2020 r.

Wyjaśnijmy, że rada, obok rektora i senatu, to nowy organ uczelni. Zgodnie z Konstytucją dla nauki do jej zadań: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez senat), opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada będzie opiniować plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzać sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdanie finansowe.

Piotr Walczak, fot. PB (na zdjęciu: Centrum Nowoczesnego Kształcenia)

Komentarze