Nie chcieli dać pieniędzy z tarczy. Firma musiała o nie zawalczyć

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców po raz kolejny interweniował w sprawie odmowy przyznania subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju SA w ramach programu „Tarcza Finansowa 2.0”. Tym razem sprawa dotyczyła przedsiębiorcy z branży odzieżowej, który trzykrotnie otrzymał decyzję odmowną, w których PFR wskazywał, że zweryfikowane PKD firmy nie kwalifikuje się do udziału w programie. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rzecznika MŚP, PFR zmienił swoją decyzję i przyznał przedsiębiorcy subwencję finansową we wnioskowanej kwocie.

Zwracając się do PFR z wnioskiem o przyznanie subwencji finansowej w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0”, przedsiębiorca wskazał, że prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach, kwalifikującego do udziału w programie. Wykazał także, że spełnia pozostałe warunki programowe. Pomimo tego PFR w wydanych decyzjach trzykrotnie odmówił przyznania subwencji, kwestionując fakt prowadzenia działalności w ramach kodów PKD objętych programem.

Przedsiębiorca złożył reklamację do PFR i jednocześnie zwrócił się po pomoc do oddziału terenowego Rzecznika MŚP w Białymstoku.

Rzecznik MŚP wystąpił do PFR z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców. W swoim wystąpieniu podkreślił, że przedsiębiorca od dnia zarejestrowania w rejestrze KRS, czyli od ponad 10 lat, nieprzerwanie ma wpisany przedmiot działalności w zakresie całego działu, obejmującego także wskazany we wniosku o subwencję kod PKD na poziomie podklasy.

Rzecznik MŚP wskazał, że jeżeli przedsiębiorca deklaruje, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie całego działu PKD, to tym samym deklaruje prowadzenie działalności w zakresie wszystkich kodów na poziomie podklasy, zgrupowanych w ramach tego działu. Nie bez znaczenia przy ocenie wniosku powinien mieć także fakt, że przedsiębiorca pomimo zamknięcia galerii handlowych i braku możliwości prowadzenia sklepu odzieżowego kontynuuje działalność gospodarczą, dając zatrudnienie 7 pracownikom.

PFR na skutek interwencji Rzecznika MŚP przyznał przedsiębiorcy subwencję finansową we wnioskowanej kwocie ok. 370 tys. zł.

Rzecznik MŚP kilkukrotnie przedstawiał PFR stanowisko, zgodnie z którym warunek prowadzenia działalności w ramach kodu PKD określonego w dokumentach programowych jest spełniony także w przypadku ujawnienia w rejestrze całego działu PKD, obejmującego kwalifikujące się do udziału w programie kody PKD na poziomie podklasy. Ostatecznie takie stanowisko znalazło potwierdzenie w komunikacie PFR nr 2 z 2 lutego 2021 r.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze