Nowa ulga w PIT i CIT — na tak zwane złe długi. Prawnik radzi

Przedsiębiorcy doczekali się nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

6 sierpnia 2019 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, wprowadzającą ulgę na złe długi w podatku dochodowym. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych wprowadziła art. 26i, natomiast nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła art. 18f. W myśl nowych przepisów od 1 stycznia 2020 r. należności lub zobowiązania nieuregulowane lub niezbyte w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności, będą ujmowane w ciężar kosztów lub zwiększą przychód. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż ww. zmiany mają zastosowanie do transakcji handlowych zawartych po 31 grudnia 2019 r.

Nowe przepisy umożliwiają zatem podatnikowi-wierzycielowi pomniejszenie przychodu o kwotę niezapłaconych wierzytelności.

Zgodnie bowiem ze znowelizowanym art. 26i ust. 1 ustawy o PIT oraz analogicznym art. 18f ust. 1 ustawy o CIT, podstawę obliczenia podatku dochodowego będzie należało zmniejszyć o ujętą pierwotnie w przychodach kwotę należności, która nie została uregulowana w terminie 90 dni, licząc od kolejnego dnia następującego po terminie płatności wskazanym na fakturze (rachunku) lub umowie.

Z kolei podatnik-dłużnik będzie miał obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę niezapłaconego zobowiązania, które zaliczył uprzednio do kosztów uzyskania przychodu, zgodnie ze znowelizowanym art. 26i ust. 1 ustawy o PIT i art. 18f ust. 1 ustawy o CIT.

W tym zakresie ww. przepisy wyraźnie wskazują, iż podstawę obliczenia podatku dochodowego będzie należało zwiększyć o ujętą pierwotnie w kosztach kwotę zobowiązania, które nie zostało uregulowane w terminie 90 dni, licząc od kolejnego dnia następującego po terminie płatności wskazanym na fakturze, (rachunku) lub umowie.

Iwona Ptaszyńska, radca prawny, fot. pixabay.com

Komentarze