Nowe dotacje z UE dla firm na Podlasiu. Pytamy ekspertów, kto może z nich skorzystać

fot. pixabay

Szansę na dotacje w Podlaskiem mają szczególnie mikro, małe i średnie firmy.

Inwestycje w przedsiębiorstwach

Mikro, małe i średnie firmy w województwie podlaskim mogą ubiegać się o środki na rozwój przedsiębiorstw w sektorze produkcyjnym. Do podziału jest 60 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pieniądze można dostać na rozbudowę firmy i zakup nowoczesnych maszyn. Dotacje unijne mogą być przeznaczone na stworzenie nowych produktów, których jeszcze nie ma na lokalnym rynku. Pytajcie w punktach informacyjnych Funduszy Unijnych o konkurs RPO WP 1.3

Emilia Malinowska, dyrektor Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
Emilia Malinowska, dyrektor Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Najważniejsza jest analiza koncepcji projektu, czyli tego, co chcemy zrobić i warunków konkursu, a więc tego, co w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego może zostać dofinansowane – tłumaczy przedsiebiorczepodlasie.pl Emilia Malinowska, dyrektor Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – Najwięcej punktów przydzielamy za ciekawe rozwiązania innowacyjne i przyczynianie się do wzrostu sprzedaży eksportowej.

Podczas tworzenia wniosku konkursowego zapoznajcie się ze wszystkimi kryteriami oceny projektów. Co jest bardzo ważne, pieniądze można dostać jedynie na tak zwaną inwestycję początkową. Jest to inwestycja, która będzie przeznaczona między innymi na założenie nowego zakładu produkcyjnego, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, wprowadzenie nowych produktów lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego. Minimalny wymagany wkład własny firmy składającej wniosek wynosi 30% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 40% dla średnich przedsiębiorstw.

Negatywna ocena wniosku złożonego w poprzednim konkursie nie zawsze oznacza, że projekt jest zły i nie nadaje się do wsparcia – dodaje Emilia Malinowska.Warto przejrzeć uzasadnienia wyniku oceny, żeby poprawić wcześniej składany wniosek i złożyć go ponownie. Urzędnicy będą sprawdzali, czy firma w ramach projektu wprowadzi nowe lub znacząco ulepszone rozwiązanie w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub organizacji. Bardzo ważne jest wykazanie w projekcie, czy przedsiębiorstwo osiągnie zysk na działalności operacyjnej za 3 pełny rok po zrealizowaniu projektu.

Uwaga. W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: tel. (85) 66 54 925, – 926, -929, -930, -982, – 984 w godz. od 9.00 do 13.00, e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/17).

Jakie branże mogą otrzymać grant na badania i innowacje

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła nabór wniosków o granty, czyli dotacje na rozwój podlaskich firm. Środki finansowe przeznaczone na granty pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Do rozdysponowania jest ok. 9 mln zł.

Ewa Kozłowska, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Ewa Kozłowska, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Firma może uzyskać do 100 tysięcy zł na realizację przedsięwzięcia, które przyczyni się do zwiększenia sprzedaży, zysku lub zatrudnienia – tłumaczy Ewa Kozłowska, specjalista z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. – Przedsięwzięcie musi dotyczyć wprowadzenia do oferty nowego produktu, usługi lub wdrożenia nowej technologiiJeżeli w tym celu firma zleci audyt stosowanej technologii, skorzysta z usług badawczych związanych z produktem lub technologią, zakupi licencję, know-how, dokona zgłoszeń wynalazku, wzoru przemysłowego lub użytkowego, będzie mogła otrzymać refundację od 70 do 85 % poniesionych w tym celu wydatków. Granty można otrzymać na przedsięwzięcia, które są związane z przemysłem rolno-spożywczym, metalowo-maszynowym, szkutniczym, sektorem medycznym oraz ekoinnowacjami. Są to tzw. inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego. Również działalność z zakresu tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji będzie wspierana w formie grantów.

Żeby otrzymać grant, przedsiębiorca powinien mieć pomysł i plan na rozwój swojej firmy, a także wybrać kontrahentów, którym zleci usługi i dostawy. Następnym krokiem jest wypełnienie i złożenie do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego prostego wniosku, zawierającego opis planu przedsięwzięcia, zestawienie planowanych wydatków i wskazanie wybranych wykonawców. Kiedy firma zrealizuje swój plan, składa do Fundacji wniosek o wypłatę grantu wraz z potwierdzeniem rzeczowej i finansowej jego realizacji. Wypłata może nastąpić na rachunek firmy lub bezpośrednio do jej kontrahenta – wykonawcy prac. Szczegóły dotyczące zasad na jakich można otrzymać grant znajdują się na stronie www.grantynainnowacje.pl.

Uwaga. Dodatkowych informacji na temat grantów na badania i innowacje dla podlaskich firm udziela Ewa Kozłowska, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, tel: 85 653 73 20, e-mail: kozlowska@pfrr.pl

Komentarze