Nowy obowiązek zgłaszania zawartych umów o dzieło do ZUS

1 stycznia 2021 r. wszedł w życie art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego, który nakazuje płatnikowi składek lub osobie fizycznej zlecającej dzieło zgłaszanie do ZUS każdej zawartej umowy o dzieło, jeżeli zostanie zawarta z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. I to w ciągu siedmiu dni od zawarcia takiej umowy.

A zatem, zgodnie z nową regulacją, zgłaszającymi mają być m.in. osoby fizyczne, czyli jeśli osoba fizyczna zawrze umowę o dzieło, to musi zgłosić taką umowę do ZUS.

Innym podmiotem zobowiązanym do zgłoszenia jest płatnik. Płatnik zdefiniowany jest w art. 4 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jego brzmieniem, płatnikiem nie jest więc np. podmiot, który nikogo nie zatrudnia. A zatem, jeżeli taki podmiot powierzy komuś wykonanie dzieła, to zgodnie z ww. przepisem nie jest zobowiązany do zgłaszania takiej umowy do ZUS.

Reasumując: nowa regulacja, nakazująca płatnikom zgłaszanie od 1 stycznia 2021 roku zawartych umów o dzieło, zawiera lukę prawną, dzięki której firmy niezatrudniające pracowników nie będą musiały zgłaszać zawartych umów, ponieważ nie są płatnikami zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Radca prawny Iwona Ptaszyńska, fot. pixabay.com

Komentarze