Różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi

Stosunek pomiędzy pracownikiem a pracodawcą najczęściej definiowany jest poprzez umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne, wśród których można wymienić: umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz umowę agencyjną. Podstawową różnicą pomiędzy tymi formami zatrudnienia jest to, że w przypadku podjęcia płatnego zajęcia na podstawie umowy o pracę, nasze prawa i obowiązki wynikają z przepisów Kodeksu pracy. Natomiast wówczas, gdy podjęliśmy zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, obowiązują nas przepisy Kodeksu cywilnego.

Umowa o pracę jest najbardziej zobowiązującym typem umowy – zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Jej zawarcie pozwala na korzystanie z wielu przywilejów, które – z reguły – nie przysługują pracownikom, zatrudnionym w oparciu o jedną z umów cywilnoprawnych.

Umowy cywilnoprawne

Wśród rodzajów umów cywilnoprawnych można wyróżnić: umowę zlecenie, umowę o dzieło, a także umowę agencją, zawartą np. z agencją doradztwa personalnego Randstad. Wszystkie te typy umów charakteryzują się dużą swobodą w formułowaniu ich treści, a także brakiem nawiązania trwałej relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Przedmiotem umowy zlecenia jest czynność prawna, którą wykonujemy na rzecz zleceniodawcy. Mogą być to np. usługi prawne, księgowe transportowe czy informatyczne. Ważne jest, że w przypadku umowy zlecenia nie odpowiadamy za końcowy efekt naszej pracy. Mimo to umowa zlecenie zobowiązuje nas do samodzielnego i starannego wykonania powierzonego zadania. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy na umowie zleceniu może być dowolne – w takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku wypłacania pracownikowi minimalnej stawki. Mimo to, wykonując pracę na podstawie umowy zlecenia, odprowadzamy składki na ubezpieczenie emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, ukierunkowaną na wykonanie określonego zadania, za które ponosimy pełną odpowiedzialność. Osiągane wynagrodzenie pomniejszone jest jedynie o podatek dochodowy oraz niekiedy również o ubezpieczenie zdrowotne. Warto podkreślić, że umowy o dzieło nie można wypowiedzieć. Z jej tytułu nie przysługuje nam również prawo do urlopu wypoczynkowego.

Ostatnim typem umowy cywilnoprawnej jest umowa agencyjna, która jest bardzo zbliżona do umowy zlecenia – z tą różnicą, że mogą ją zawrzeć wyłącznie podmioty, które posiadają osobowość prawną.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest podstawowym typem zobowiązania pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W przeciwieństwie do umów cywilnoprawnych struktura tego typu umowy jest ściśle określona. Umowa o pracę musi zawierać informacje na temat:

  • rodzaju wykonywanej pracy,
  • miejsca wykonywania pracy,
  • wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy,
  • wymiaru czasu pracy,
  • terminu rozpoczęcia pracy.

Poza tym umowa o pracę może być zawarta na: czas określony (maksymalnie dwa razy w jednym miejscu pracy), czas wykonywania pracy, a także na czas nieokreślony.

Artykuł partnerski

Komentarze