Są działki do wzięcia. Podstrefa ekonomiczna Łapy ogłasza przetarg

Przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego 10 nieruchomości w Podstrefie Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN właśnie został ogłoszony. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Na terenie tym dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ponadto lokalizowanie infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru.

Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

Tereny inwestycyjne Podstrefy Łapy wyposażone są w niezbędną infrastrukturę: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizację teletechniczną oraz drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem.

Dodatkowe warunki przetargu, oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (załącznik nr 1) oraz wzór oferty (załącznik nr 2) dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach lub w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy.

Bliższych informacji można zasięgać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, telefonicznie 85 715 22 51 w. 301, 302 lub w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, tel. 85 814 19 20.

 

Źródło: http://www.lapy.pl

Komentarze