Strategia rozwoju regionów. Powstaje plan do roku 2030

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmienia Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego. Trwają 30-dniowe konsultacje społeczne projektu strategii, która będzie obowiązywać do roku 2030. W Białymstoku konferencja odbędzie się w czwartek, 10 stycznia.

Przyjęta w lutym 2017 roku Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zmieniła wizję zarządzania rozwojem kraju i regionów. Konieczne są więc zmiany w strategiach, które z niej wynikają. Takich dokumentów jest 9. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowe zapisy w jednym z nich – Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR). Będzie ona obowiązywać do 2030 roku.

Oddajemy do dyskusji dokument, który zmienia optykę patrzenia na rozwój Polski. To o tyle istotne, że strategia wprowadza rozwiązania organizacyjne i finansowe, które zostaną wykorzystane w nowym okresie finansowania polityki spójności 2021-2027 – podkreśla minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Model odpowiedzialnego rozwoju – społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony

KSRR to dokument, który pokazuje jak powinny się rozwijać polskie regiony i jak rząd może im pomóc.

W projekcie KSRR 2030 nacisk został położony na:
– zrównoważony rozwój całego kraju,
– odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, która wspierała głównie największe miasta,
– wspieranie mocnych stron poszczególnych części naszego kraju i rozwiązaniu ich specyficznych problemów (wsparcie „szyte na miarę”),
– większą selektywność pomocy ze strony państwa – przeniesienie środka ciężkości z poziomu regionalnego na subregionalny i lokalny.

Gdzie trafi pomoc państwa

KSRR wskazuje dwa typy obszarów, do których powinna trafiać szczególna pomoc państwa i marszałków województw. To tak zwane obszary strategicznej interwencji (OSI):

* obszary zagrożone trwałą marginalizacją (wyznaczone na podstawie badań Polskiej Akademii Nauk skupiska gmin, np. popegeerowskie gminy na północy kraju, mniej zamożne gminy na wschodzie kraju),

* miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (122 miasta wskazane przez Polską Akademię Nauk).

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, w różnych programach rozwoju mogą zostać zapisane preferencje dla tych obszarów albo powstawać będą nowe programy skierowane tylko do nich. W nowej perspektywie unijnej w Polsce ma na przykład powstać nowy program skierowany do najmniej rozwiniętych gospodarczo obszarów naszego kraju.

Nowy Program Ponadregionalny

Na podstawie zebranych doświadczeń po 2020 roku zostanie opracowany program ponadregionalny skierowany do najsłabszych gospodarczo obszarów (Program 2020+) zapewniający wsparcie obszarów borykających się z problemami rozwojowymi. Nie będzie skierowany do jakiegoś konkretnego województwa czy skoncentrowany tylko na jednej dziedzinie. Program będzie wspierał współpracujące ze sobą gminy, które przygotują wspólny pomysł na rozwój.

Model instytucjonalny

Projekt KSRR proponuje zdecentralizowany system programowania i realizacji polityki regionalnej, w którym główną rolę odgrywają samorządy województw z aktywniejszym udziałem samorządów lokalnych i partnerów społeczno-gospodarczych.

Finansowanie – wyjście poza ramy funduszy unijnych

Realizacja wszystkich celów KSRR będzie wymagała zaangażowania ponad 100 miliardów złotych do roku 2020 oraz co najmniej takiej samej kwoty w kolejnych 5 latach. Finansowanie na kolejnych 5 lat zostanie określone na podstawie danych, które pojawią się w przyszłości, na przykład o wielkości puli funduszy UE dla Polski na lata 2021-2027 i o sytuacji gospodarczej.

Przedsięwzięcia podejmowane na podstawie i zgodnie z KSRR będą finansowane między innymi ze środków budżetu państwa, środków budżetów samorządów, unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Ciężar finansowania inwestycji publicznych będzie przenoszony w większym stopniu na środki krajowe, przy mniejszej skali wsparcia w ramach polityki spójności.

Projekt KSRR zakłada też poszukiwanie innych niż polityka spójności źródeł europejskich (na przykład CEF, Horyzont Europa, InvestEU), wzmocnienie roli instrumentów zwrotnych (pożyczki, poręczenia), a także partnerstwa publiczno-prywatnego.

Plan konsultacji projektu KSRR 2030

Z projektem strategii można się zapoznać na stronie: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-
kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/

Konsultacje publiczne rozpoczęły się 17 grudnia 2018 r. W styczniu 2019 roku odbywają się regionalne konferencje z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, lokalnych instytucji publicznych i mieszkańców.

Red. PP, fot. pafoto.pl

Komentarze