Okiem eksperta

Ekonomia społeczna jest ideą, która – choć rozmaicie rozumiana – budzi wielkie, czasem znacząco różne, oczekiwania. Jedni widzą w niej ideę naprawy świata, inni mechanizm reformy polityki społecznej, czy też skuteczny sposób na budowanie spójności społecznej, jeszcze inni postrzegają ją jako metodę rozwiązania problemów konkretnych osób czy grup społecznych.

W Polsce brakuje precyzyjnej definicji opisującej czym jest ekonomia społeczna. Aktualnie używane definicje informują, że to właśnie społeczna gospodarka zapewnia wsparcie w postaci zaspokajania potrzeb w dziedzinach, którym nie jest w stanie sprostać żadna inna działalność sektorów.

Ekonomia społeczna może być scharakteryzowana jako działalność zorientowana na członków przedsięwzięcia. W zależności od rodzaju może mieć na celu zaspokojenie różnych potrzeb: pracy i zapłaty, współpracy i wymianu dóbr i usług czy też obniżenia kosztów utrzymania.

Dążenia do wspierania podmiotów ekonomii społecznej są szansą na rozwój naszego kraju. Dziś, gdy naszym rynkiem rządzi prawo popytu i podaży, a wartość pracownika jest zależna od zysków jakie przynosi firmie, ekonomia społeczna jest szczególnie ważna, gdyż stanowi alternatywę i przeciwwagę dla takiego stanu rzeczy. Pozwala na stworzenie niezależności ekonomicznej, ale również motywuje do wzięcia odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie. Z kolei to pozwala rozwiązywać problemy społeczne nie tylko w mikro, ale też w globalnej skali.

Usługi oferowane przez podmioty społeczne bardzo dobrze potrafią równoważyć cele społeczne i ekonomiczne, używają innowacyjnych form organizacji pracy, są zorientowane na poszukiwanie trwałych rozwiązań – a zatem z dużą odpowiedzialnością podchodzą do trwałości działań. Innowacyjność uslug społecznych pozwala na odnajdywanie się i funkcjonowanie w niszach. Dla podmiotów społecznych bardzo istotna jest reputacja – nie mogą sobie one pozwolić na utratę wiarygodności. Organizacje te bazują często na wykorzystywaniu kapitału społecznego i potrafią go generować.

Aby zrozumieć korzyści płynące z wspierania ekonomii społecznej warto wiedzieć, jakie funkcje pełni ona w życiu społeczeństwa. Najważniejszą funkcją jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a w dalszej konsekwencji ubóstwu. Oznacza to, że organizacje te działają na rzecz społeczeństwa, które z przyczyn: długotrwałego bezrobocia, uzależnienia, bezdomności lub innych powodów mają problem z odnalezieniem się w gospodarce rynkowej. Wsparcie kierowane do tych osób nie polega na krótkotrwałym biernym świadczeniu dóbr czy usług a na trwałym aktywizowaniu ich w taki sposób, aby włączyć ich do gospodarki rynkowej osiągając w ten sposób większą spójność społeczną.

Jak zaznaczył Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Dobra strategia rozwoju regionu musi uwzględniać sektor ekonomii społecznej właśnie w kontekście rozwoju, a nie w sposób kunktatorski. Ten szczebel w sposób szczególny sprzyja wszelkim prospołecznym i ekonomicznym działaniom. Sprzyja też konkurencji, ale nie dumpingowej, lecz zdrowej, prawdziwej.

Konkursy

logo konkurs es 

Celem Konkursu jest wsparcie najbardziej przedsiębiorczych podmiotów ekonomii społecznej poprzez:

  • promocję produktów i usług wysokiej jakości,
  • promocję konkurencyjnych rozwiązań marketingowych,
  • promocję innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych,
  • promocję umiejętnego działania biznesowego dla realizacji celów społecznych.

Uczestnicy
Do Konkursu mogą zgłaszać się:

> organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą,

UWAGA: nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej!

UWAGA: do udziału w Konkursie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego!

  • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;
  • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
  • spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące działalność gospodarczą;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Kryteria dostępu
Do udziału w Konkursie zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne, które działają na rynku od co najmniej 24 miesięcy.

Szczegółówe informacje oraz regulamin konkursu na stronie: www.konkurs-es.pl

 

Publicystyka, wywiady, relacje

 

TVP Info Kapitalny Program

Na antenie TVP Info w cyklu pt.: „Kapitalny Program” rozmawiano o przedsiębiorczości społecznej.

Gościem programu był także pan Sławomir Sidoruk z Bielska Podlaskiego. W ramach sprostowania – Sławomir Sidoruk jest przedstawicielem Spółdzielni Socjalnej Integracja oraz Turkawki – restauracji wegańsko-wegetariańskiej.

Sławomir Sidoruk jest również członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do obejrzenia – Kapitalny Program TVP INFO:

http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/kapitalny-program/wideo/04042015-1916/19513735

Zapraszamy na stronę Spółdzielni Socjalnej Integracja integracja.biz

 

Konkursy

 

 

Znak Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej (Znak [eS]) to certyfikat jakości, przyznawany finalistom Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku w kategorii „Przedsiębiorstwo Społeczne Roku” – firmom społecznym, które spełniają wyśrubowane kryteria społeczne i ekonomiczne.

Wyróżnione w ten sposób podmioty to rzetelni partnerzy biznesowi, którzy jednocześnie realizują ważne społecznie cele.

Kto może starać się o uzyskanie Znaku Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej?

Do procedury weryfikacji zgłosić się mogą następujące typy podmiotów:

> organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą,

UWAGA: nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej!

UWAGA: do udziału w procedurze certyfikacji nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego!

> organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;

> spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;

> spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;

> osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące działalność gospodarczą;

> osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;

> spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wymienione wyżej podmioty muszą spełnić oba poniższe warunki:

 > działanie od co najmniej 24 miesięcy i zamknięte pełne dwa lata obrachunkowe,

> przychód z działalności gospodarczej w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym na poziomie co najmniej 100 tys. zł.

Aby wziąć udział w procedurze weryfikacji, przedsiębiorstwa społeczne, które spełniają oba opisane wyżej warunki, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy. Aby przejść do formularza, zobacz Jak aplikować

 

O korzyściach dla klientów i partnerów biznesowych oraz dla przedsiębiorstw społecznych,

jak też więcej informacji nt. naboru w 2015 roku można przeczytać na stronie znak-es.pl