PO Polska Wschodnia

Od 6 lipca 2015 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (SZOOP). Treść dokumentu została dostosowana do brzmienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Programu Polska Wschodnia 29 maja 2015.

W odniesieniu do wersji z 31 marca 2015 r. w SZOOP wprowadzono następujące zmiany:

  • dostosowano typy projektów oraz kierunkowe zasady wyboru projektów w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP do brzmienia przyjętych kryteriów poprzez podkreślenie konieczności posiadania przez Wnioskodawcę wyników prac B+R oraz usunięcie wymogu wobec podmiotu zarządzającego ponadregionalnym powiązaniem kooperacyjnym dotyczącego posiadania siedziby na terenie Polski Wschodniej;
  • dostosowano kierunkowe zasady wyboru projektów w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję do brzmienia przyjętych kryteriów poprzez usunięcie informacji dotyczącej priorytetowego traktowania projektów przyczyniających się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki;
  • ujednolicono tryb wyboru projektów w ramach działania 2.1 Zrównoważony transport miejski z zapisami POPW;
  • dostosowano typy projektów oraz kierunkowe zasady wyboru projektów w ramach działania 2.2 Infrastruktura drogowa do brzmienia przyjętych kryteriów;
  • uspójniono nazwy typów beneficjentów w ramach działań 2.1 i 2.2 z projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa POPW 2014-2020;
  • wprowadzono informację dotyczącą planowanych w ramach POPW działań wspierających rewitalizację w części IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji.

Ponadto, uzupełniono załącznik 3. poprzez dodanie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM POPW (1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.4, 2.2, 3.1 i 4.1) oraz wpisano do załącznika 4. projekty dotychczas zidentyfikowane przez Instytucję Zarządzającą POPW.