Projekty, rekrutacje, informacje

staz KUL

Firmy zainteresowane przyjęciem stażysty w ramach projektu unijnego mogą przysyłać swoje aplikacje do 10 czerwca. Staż jest przewidziany jest na 2 lub 3 miesiące, w miesiącach lipiec-wrzesień 2015 r.

Projekt „Energia Kompetencji” realizowany jest w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w priorytecie IV PO KL, na podstawie umowy UDA-POKL.04.01.01-00-161/14-00 z dnia 27.11.2014 zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Odbiorcami wsparcia są studenci WNS KUL ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich, studiujący na kierunkach: psychologia, pedagogika, ekonomia i zarządzanie. Dla 200 najlepszych przewidziane są staże u pracodawców na terenie całej Polski.
Prosimy chętnych przedsiębiorców o zgłaszanie swoich firm do udziału w projekcie do 10 czerwca 2015 r.

Korzyści dla przedsiębiorców:

  • Współpraca z uczelnią wyższą, która może być kontynuowana po zakończeniu projektu,
  • Współpraca w projekcie finansowanym z EFS, za pośrednictwem NCBIR,
  • Korzystanie z zasobów studenta w pracy firmy przez okres trzech lub dwóch miesięcy w wymiarze 150 godz. miesięcznie, które finansowane jest przez NCBIR ze środków UE,
  • Wynagrodzenie dla opiekuna stażu wyznaczonego przez pracodawcę,
  • Wkład w rozwój kapitału zawodowego młodej osoby wchodzącej na rynek pracy.
  • Przedsiębiorstwo przystępujące do współpracy w ramach projektu „Energia Kompetencji” nie ponosi żadnych kosztów finansowych związanych ze stażem studenta. Nie jest także zobligowane do zatrudnienia studenta po okresie odbytego stażu.
  • Pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Przedsiębiorstwem zawarte zostanie porozumienie o przyjęcie studenta na trzymiesięczny staż. Po stronie Pracodawcy jest wyznaczenie opiekuna stażu, który wprowadzi studenta/stażystę w zakres obowiązków i wesprze go w ich wypełnianiu. Z opiekunem stażu KUL zawrze umowę i wypłaci mu wynagrodzenie w wysokości 100 zł. brutto za jeden miesiąc opieki nad jednym stażystom, przy czym jeden opiekun stażu może mieć maksymalnie 5 stażystów.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie projekt-energia-kompetencji,17279.html

Osoba do kontaktu
Dr Joanna Chwaszcz
Specjalista ds. warsztatów i staży
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Collegium Jana Pawła p. 441
tel. (81) 4453441; 662662201
chwaszcz@kul.pl