Tańszy prąd dla firm? Jest taka szansa, ale czas tylko do 13 sierpnia

Zgodnie ze znowelizowaną tzw. ustawą o cenach prądu, zarówno PGE Obrót, jak i Enea, do 13 sierpnia 2019 r. przyjmują oświadczenia odbiorcy końcowego. Taką informację otrzymaliśmy od obu spółek, które zachęcają do osobistego kontaktu w swoich biurach obsługi klienta oraz wysyłania pism listownie (decyduje data stempla pocztowego) bądź też w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem kwalifikowanym). Sprawa dotyczy m.in. mikro i małych przedsiębiorstw, które chcą skorzystać z możliwość obniżenia cen energii w drugim półroczu 2019 r.

Po raz kolejny PGE Obrót przypomina, że wszystkie wskazane przez ustawodawcę podmioty, spełniające przesłanki z art. 5 ust. 1a pkt. 2-5 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210), mogą korzystać w drugim półroczu 2019 r. z obniżonych cen, jeśli złożą stosowne oświadczenie, którego wzór określa zał. nr 1 do ustawy. Jednocześnie PGE Obrót podkreśla, że termin upływa we wtorek 13 sierpnia.

Enea wymienia, że uprawnieni do złożenia oświadczenia są:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy) i inne państwowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej,
  • rolnicy będący mikro i małymi przedsiębiorcami (rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego mają zagwarantowane takie same warunki, jak inni przedsiębiorcy).

Jak informuje Ministerstwo Energii zgodnie z prawem unijnym, a także przepisami prawa krajowego, przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną, dlatego:

  • rolnicy zużywający energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, nieprowadzący działalności gospodarczej nie muszą składać oświadczenia i zamrożenie ceny energii elektrycznej przysługuje im automatycznie z mocy ustawy,
  • rolnicy będący mikro- i małymi przedsiębiorcami, zużywający energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, którzy dotychczas nie złożyli oświadczeń, aby w drugim półroczu skorzystać z zamrożonych cen energii powinni złożyć do sprzedawcy energii, z którym łączy ich aktualnie umowa, najpóźniej do 13 sierpnia, oświadczenie (według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy) potwierdzające ich status jako zatrudniających mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro (mikroprzedsiębiorca) albo 50 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro (mały przedsiębiorca),
  • rolnicy będący średnimi i dużymi przedsiębiorcami, będą uprawnieni do złożenia do Zarządcy Rozliczeń Cen wniosku o dofinansowanie, stanowiącego pomoc de minimis. Wnioski o tę pomoc będzie można składać w październiku za okres lipiec-wrzesień oraz w styczniu za okres październik-grudzień.

Gospodarstwa domowe nie muszą składać oświadczeń. W przypadku gospodarstw domowych i innych odbiorców końcowych z grupy taryfowej Gx w całym roku 2019 obowiązują ceny z roku 2018 – nie ma więc wymogu składania oświadczeń przez tych klientów.

Red. PP, fot. Enea

Komentarze