Ulga na start. Świeżo upieczeni przedsiębiorcy nie płacą przez pół roku

Zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą? 30 kwietnia 2018 r. weszły w życie ustawy, które tworzą „Konstytucję biznesu”. Ustawy te wprowadzają zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie.

Dla kogo jest przeznaczona i na czym polega ulga na start?

Jeśli będziesz prowadził działalność gospodarczą i:

– podejmiesz ją po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,

– nie będziesz jej wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności, to…

… będziesz mógł skorzystać z ulgi na start.

Uprawnienie to polega na zwolnieniu z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Z ulgi na start będziesz mógł skorzystać także jako wspólnik spółki cywilnej.

W okresie ulgi na start ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z tobą współpracujące oraz zatrudnieni przez ciebie pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko ciebie jako osoby prowadzącej działalność.

Jak obliczać okres 6 miesięcy ulgi na start?

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj.

Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start zawiesisz wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy.
Jeśli zrezygnujesz z ulgi na start, do czego masz prawo, kolejny raz będziesz mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia bądź zawieszenia.

Czy ulga na start dotyczy też ubezpieczenia zdrowotnego?

W okresie, w którym skorzystasz z ulgi na start, ubezpieczenie zdrowotne będzie dla ciebie obowiązkowe, o ile nie zawiesisz wykonywania działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będziesz podlegał temu ubezpieczeniu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyjątkiem okresu zawieszenia działalności.

W okresie zawieszenia możesz zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. W okresie ulgi na start będziesz mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego także członków swojej rodziny. Jeśli oprócz indywidualnej działalności gospodarczej będziesz prowadził także inne rodzaje działalności, składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłacisz zarówno z tytułu wykonywania indywidualnej działalności, jak i odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

Możesz być również zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności w okresie ulgi na start. Będzie dotyczyć to przypadków, gdy:

– jesteś emerytem bądź rencistą i twoje świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej,

– jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej,

– pobierasz zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Jeśli jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności i będziesz prowadził tylko tą działalność, będziesz opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Co po uldze na start?

Po upływie 6 miesięcy ulgi na start, przez 24 miesiące kalendarzowe będziesz opłacał składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Podobnie, gdy zrezygnujesz z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy.

Okres 24 miesięcy liczysz:

– jeśli zrezygnujesz z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy – od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami społecznymi, który nie może być wcześniejszy od dnia, w którym wniosek zgłosisz,

– jeśli skorzystasz z ulgi na start przez 6 miesięcy kalendarzowych – od następnego dnia po upływie tych 6 miesięcy – i to niezależnie, czy jednocześnie będziesz miał inne tytuły do ubezpieczeń i będziesz objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym, czy zawiesisz wykonywanie działalności bezpośrednio po upływie 6 miesięcznej ulgi na start.

Jeżeli pierwszy dzień biegu 24 miesięcy przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 24 miesięcy. Jeśli przypada w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie przerywa biegu okresu 24 miesięcy.

Jakie inne zmiany wprowadza Konstytucja biznesu?

Przepisy, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 r., przewidują także możliwość prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Taka działalność nie jest działalnością gospodarczą i nie jest wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby, które będą wykonywać taką działalność nie będą podlegały ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze