Upadłość spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem gospodarczym odrębnym od jej wspólników. Majątek spółki jest więc oddzielony od majątku wspólników, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Odpowiedzialność może ciążyć na zarządzie spółki, który reprezentuje ją na zewnątrz i prowadzi jej sprawy.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest obowiązkiem członków zarządu. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, sąd może ogłosić upadłość wobec spółki z o.o., która stała się niewypłacalna.

Wniosek musi zostać złożony w sądzie w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia stanu niewypłacalności. Jeżeli członkowie zarządu zaniechają obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, mogą ponieść szereg konsekwencji, w tym:

  • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem,
  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Odpowiedzialność karna,
  • Oddalenie wniosku członka zarządu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przy weryfikacji tej okoliczności w ciągu ostatnich 10 lat.

Oprócz członków zarządu, osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. jest każdy z jej wierzycieli. Wniosek składa się w wydziale gospodarczym właściwego miejscowo dla siedziby spółki sądu rejonowego.

Sąd oddali wniosek, jeżeli:

  • Spółka nie posiada majątku,
  • Spółka wprawdzie posiada majątek, jednak jest on niewystarczający na pokrycie kosztów postępowania,
  • Spółka posiada majątek wystarczający jedynie na pokrycie kosztów postępowania,
  • Majątek spółki obciążony jest hipoteką, hipoteką morską, zastawem, zastawem rejestrowym lub skarbowym w stopniu, który czyni pozostały majątek niewystarczającym na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. nie oznacza jej rozwiązania. W takiej sytuacji należy przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych.

Ogłoszenie upadłości

Sąd może, z urzędu lub na wniosek, dokonać zabezpieczenia majątku spółki z o.o. na czas postępowania o ogłoszeniu upadłości. Zabezpieczenie to funkcjonuje do momentu objęcia zarządu majątkiem przez syndyka masy upadłościowej.

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w ciągu 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Ponadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznacza także sędziego-komisarza, jego zastępcę i syndyka masy upadłościowej.

Postępowanie o ogłoszeniu upadłości spółki z o.o. jest skuteczne i wykonalne od dnia jego wydania. Reguluje to art. 51 ust. 2 Prawa upadłościowego, przy czym przepis ten stanowi wyraźnie, że „Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. Postępowanie upadłościowe, następujące po ogłoszeniu upadłości, toczy się w sądzie, który upadłość ogłosił. Postępowaniem kieruje sędzia-komisarz. Nadzoruje on pracę syndyka, wskazuje czynności niedopuszczalne bez zezwolenia syndyka lub rady wierzycieli, wychwytuje uchybienia syndyka.

Jeżeli postanowienie zostało wydane po ponownym rozpoznaniu w następstwie uchylenia postanowienia sądu pierwszej instancji przez sąd nadrzędny, datą upadłości jest w dalszym ciągu data wydania postanowienia przez sąd pierwszej instancji. Data upadłości oznacza datę, od której następuje wydanie majątku i dokumentacji spółki syndykowi, a do jej nazwy dopisuje się formułę „w upadłości”. Data upadłości nie ma wpływu na bieg przedawnienia roszczeń wierzycieli, jak również należności dłużnika.

Postępowanie upadłościowe

Syndyk masy upadłościowej rozpoczyna swoją działalność od sporządzenia inwentaryzacji, celem ustalenia wielkości masy, oraz sporządzenia spisu wierzycieli i wierzytelności. W ciągu 30 dni opracowuje plan likwidacyjny, w którym wyszczególnione są sposoby sprzedaży składników majątku, określony termin sprzedaży, harmonogram wydatków oraz uzasadnienie dalszego funkcjonowania spółki.

Więcej o upadłościach firm warto poczytać na: https://spiralazadluzenia.pl/bankructwo/

Artykuł partnerski

Komentarze