Wsparcie doradcze GMIN przy tworzeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

PGN

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wymóg posiadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dotyczy Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne.

Usługi doradcze związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej będą obejmowały m.in. przygotowania zakresu PGN, bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, promowanie wśród gmin idei posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej i identyfikację projektów możliwych do wsparcia z funduszy UE. Będą możliwe dzięki projektowi „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Opiniowanie i pomoc doradcza ma być świadczona w formie bezpłatnej zarówno PGN-ów opracowywanych w ramach projektu POiŚ jak i środków własnych gminy.

Więcej informacji na stronie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komentarze