Wsparcie NGO

Projekt „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” oferuje wsparcie dla 140 podmiotów Ekonomii Społecznej.

Uwaga!

Rekrutacja do projektu została zakończona.

Celem projektu są kompleksowe i łączne działania ukierunkowane na wyeliminowanie niedoskonałości związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi w zakresie ES. 140 organizacji pozarządowych zostanie objęte wsparciem doradczym oraz szkoleniowym. Dodatkowo każdy z uczestników projektu uzyska wsparcie w postaci usług księgowych, marketingowych i prawnych.

Wsparcie skierowane do organizacji pozarządowych:

W ramach realizowanego projektu PARES utworzone zostały 4 Inkubatory w których beneficjenci będą mieli możliwość korzystania z bezpłatnych usług w zakresie:

I. Doradztwa indywidualnego biznesowego- pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w szczególności preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności udzielanych w ramach działania 1.4 POKL (tworzenie wniosków, umów partnerskich, umów cywilno-prawnych)

 

II. Doradztwa indywidualnego prawnego, księgowego i marketingowego. W ramach prowadzenia tych doradztw 140 podmiotów ekonomii społecznej będzie miało możliwość korzystania z następujących usług:

1. prawnych:

 • sporządzenie i weryfikowanie wszelkiego rodzaju umów,
 • sporządzanie opinii prawnych ekspertyz,
 • doradztwo w zakresie najkorzystniejszych form zatrudnienia pracowników,
 • tworzenie i redagowanie regulaminów pracy oraz innych aktów prawa wewnętrznego,
 • udzielanie bieżącego wsparcia na rzecz podmiotów gospodarczych,
 • dokonanie zgłoszeń/zmian w KRS,
 • opracowanie statutu PES,
 • przygotowanie PES do statutu OPP,
 • opracowanie polityki ochrony danych osobowych.

2. księgowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzenie polityki rachunkowości,
 • sporządzenie Regulaminów związanych z kadrami PES,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie ewidencji VAT,
 • obsługa rozliczeń ZUS,
 • sporządzenie rachunków do umów zleceń, umów o dzieło,
 • sporządzenie listy płac,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • sporządzenie wyceny bilansowej aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.

3.  marketingowych:

 • wizytówki 50x90mm, kreda mat lub błysk 350g, druk 4+4 (ilość kolorów nie ma wpływu na cenę), folia mat lub błysk jednostronnie lub dwustronnie (pakiet 500 sztuk lub 1000 sztuk),
 • ulotka A5 4+4 kreda błysk 170g, lakier dyspersyjny (pakiet 500 sztuk lub 1000 sztuk),
 • plakat A3 4+0 kreda błysk 150g (pakiet 100 sztuk lub 200 sztuk),
 • identyfikacja wizualna – zdefiniowanie kolorów firmowych, projekt logo, projekt papieru firmowego, podstawowa księga znaku w wersji elektronicznej,
 • wykonanie strony internetowej – wariant podstawowy (wizytówka), wariant podstawowy (3-5 zakładek),
 • roll-up – konstrukcja trwała i stabilna, torba transportowa, wydruk na materiale blockaut (nie przepuszcza światła), projekt graficzny.

 

III. szkolenia z zakresu: podstaw księgowości, prawa, fundraisingu i  zarządzania.

IV. doradztwa grupowe z zakresu Partnerstwa Publiczno-Społecznego oraz tworzenia sieci ekonomii społecznej na które zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

 

Dokumenty rekrutacyjne dla podmiotów Ekonomii Społecznej:

1. Kwestionariusz Aplikacyjny dla osób zatrudnionych w podmiocie ES

2. Kwestionariusz Aplikacyjny dla osób będących członkami podmiotu ES

3. Druk zgłoszenia podmiotu ES

4. Regulamin

5. Oświadczenie Uczestnika Projektu

 

Ustawy związane z działalnością organizacji pozarządowych:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855 [źródło: http://isap.sejm.gov.pl/]

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. 1984 nr 21, poz. 97 [źródło:http://isap.sejm.gov.pl/]

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96, poz. 873 [źródło:http://isap.sejm.gov.pl/]

 

logo PO KL projekt

Komentarze