Konkursy PO WER

Konkurs PO WER 2.19 – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Kto może składać wnioski?O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty będące organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Projekt może […]

Konkursy PO WER

  Jeszcze jest czas na złożenie wniosku na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Wydłużono termin przyjmowania wniosków do dnia 20 lipca 2015 r.: w […]

Konkursy PO WER

Ogłoszono kolejny konkurs PO WER – na programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się […]

Konkursy PO WER

Kolejny konkurs w ramach PO WER. Tym razem na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłaszany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób […]

Konkursy PO WER

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Termin składania wnioskówOd 1 września 2015 r. do 11 września 2015 r. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków […]

Konkursy PO WER

Do 10 września można składać wnioski w ogłoszonym wczoraj konkursie PO WER w ramacvh Dzialania 4.1 Innowacje społeczne. O dofinansowanie mogą ubiegać się: podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, instytucje […]