Białystok – stopa bezrobocia nadal spada

SONY DSC

Ostatnia aktualizacja zamieszczona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wskazuje, że pod koniec września 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w tym mieście wyniosła 6,3% i była wyższa od krajowej, która wyniosła 5,7%.

W przeliczeniu na osoby to 4197 mężczyzn i 3944 kobiet, czyli panowała względna równowaga, jeśli chodzi o rozróżnienie wg kryterium płci. (Dane pochodzą ze stron: http://wupbialystok.praca.gov.pl i https://bdl.stat.gov.pl)

Powiatowy Urząd Pracy umieścił już także sprawozdanie za październik dla miasta Białystok, w którym widać, że liczba bezrobotnych nadal maleje. Ogółem na koniec października zarejestrowanych jako bezrobotni było 7950 osób, w tym 3855 kobiet. (http://bialystok.praca.gov.pl).

Rozpatrując dane dla miasta Białystok, opublikowane przez WUP, w kontekście poszczególnych powiatów województwa podlaskiego, można powiedzieć, że dane zarejestrowane dla stolicy znajdują się bliżej dolnego progu. Najniższa stopa bezrobocia (4,1%) wystąpiła w powiecie suwalskim, a najwyższa (aż 13,6%) w powiecie kolneńskim.

W perspektywie czasu obserwuje się ogólną tendencję spadkową dla miasta Białystok, z małymi odchyleniami na przełomie sąsiadujących ze sobą miesięcy. Grudzień 2016 roku to jeszcze stopa bezrobocia o wartości 8,9%, w styczniu kolejnego roku nastąpił wzrost do 9,1%, a dla września 2017 roku stopa wyniosła już 7,7%. Lipiec i sierpień 2018 roku charakteryzuje stopa o wartości 6,5%, a w końcu września spadła do 6,3%.

Bardzo ciekawie wyglądają prognozy na 2019 rok, prezentowane w barometrze zawodów (https://barometrzawodow.pl). Wg przedstawionych tam danych nastąpi duża nadwyżka związana ze zbyt wysoką liczbą osób kształcących się na konkretnych kierunkach. Najtrudniej będzie znaleźć pracę specjalistom o profilu humanistycznym: filozofom, historykom, politologom, kulturoznawcom, pedagogom, ale także m.in. ekonomistom, inżynierom środowiska czy specjalistom od technologii żywności i żywienia.

Jeśli chodzi o zawody deficytowe to na liście pojawiają się takie pozycje jak brukarze, dekarze i blacharze budowlani, robotnicy budowlani. Dodatkowo opatrzone są komentarzem, iż na dane stanowiska zatrudniani są cudzoziemcy i że zawody te są przypisane do obszaru szarej strefy. Oznacza to, iż pracownicy na tych stanowiskach wykonują swoje obowiązki bez podstaw prawnych i formalnych (nie mają umów). Może to oznaczać, że również w tych zawodach będzie ciężko znaleźć zatrudnienie.

Analizując rynek pracy z perspektywy pracodawcy, można zaobserwować wystąpienie trudności ze znalezieniem kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje na oferowane stanowiska. Utrudnienie może występować również w wyniku niedogodnych warunków pracy, związanych ze specyfiką konkretnego zawodu (do takich np. zakwalifikowani zostali piekarze i kamieniarze).

Artykuł przygotowany przy pomocy Portalu Praca.pl posiadającego Oferty Pracy w Białymstoku

Artykuł partnerski

Komentarze