Co musisz wiedzieć zanim wyposażysz pracowników w odzież roboczą?

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach.

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

 • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
 • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca musi określić stanowiska, na których konieczne jest stosowanie odzieży i obuwia roboczego, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanych czynności, warunki pracy oraz przewidywany okres używania odzieży i obuwia.

Przepisy przewidują również możliwość ustalenia przez pracodawcę stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania bhp.

Pracownikowi, który wyrazi zgodę na używanie własnej odzieży oraz obuwia roboczego, pracodawca musi wypłacać ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Uwaga

Należy pamiętać, że używanie przez pracownika odzieży własnej jest zabronione na stanowiskach, na których wykonywane są prace:

 • związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo
 • powodujące intensywne brudzenie lub
 • powodujące skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Jak jest różnica między środkami ochrony indywidualnej a odzieżą roboczą?

Poza odzieżą i obuwiem roboczym pracodawca musi dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Uwaga

W przypadku środków ochrony indywidualnej, niedopuszczalne jest wypłacenie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego.

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze powierzone pracownikowi przez pracodawcę stanowią własność pracodawcy. Pracodawca powierza je pracownikowi z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się.

Co brać pod uwagę określając zasady przydziału odzieży robocze j i środków ochrony indywidualnej?

Szczegółowe zasady wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej pracodawca określa w regulaminie pracy albo zarządzeniu wewnętrznym.

Zakładowe tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego określają między innymi:

 • asortyment odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej uwzględniający między innymi:
 • – charakter i warunki pracy,
 • – przewidywany stopień brudzenia oraz
 • – zużycia odzieży na danym stanowisku,
 • okresy użytkowania odzieży uzależnione od charakteru i warunków pracy,
 • stanowiska pracy, na których dopuszcza się używanie poszczególnych rodzajów własnej odzieży i obuwia roboczego przez pracowników,
 • zasady postępowania w przypadku przedwczesnego zużycia odzieży lub obuwia,
 • zasady prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
 • zasady ewidencjonowania przydziału poszczególnych asortymentów,
 • zasady wypłaty ekwiwalentu za używanie przez pracowników, własnej odzieży i obuwia roboczego.

Ważne

Przepisy określają, że ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracownika własnej odzieży oraz obuwia roboczego należy wypłacać w wysokości uwzględniającej aktualne ceny poszczególnych asortymentów.

Należy przy tym pamiętać, że pracownik, który wyraził zgodę na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, może używać jedynie odzież i obuwie spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za odzież i ubranie robocze?

Dla ustalenia wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, należy oszacować jej aktualną cenę na podstawie cen rynkowych.

Warto przy tym pamiętać, że pracodawca nie może przerzucać na pracownika obowiązku zaopatrywania się w odpowiednią odzież i obuwie robocze wypłacając ekwiwalent, za który pracownik nie ma realnej możliwości zakupu potrzebnej odzieży i obuwia.

Pracodawca w regulacjach wewnątrzzakładowych może przyjąć określone górne granice kwot, w jakich powinni zmieścić się pracownicy kupujący we własnym zakresie odzież i obuwie robocze. Oznacza to, że pracownik nie otrzyma wyższej kwoty zwrotu za zakup odzieży i obuwia droższego, a jedynie w granicach ustalonych na poziomie zakładu pracy.

Uwaga

Ponadto, warto pamiętać, że rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, nakłada na pracodawcę obowiązek zakładania i prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, obejmującej między innymi kartę ewidencyjną:

Podstawa prawna

 • art.: art. 1041§ 1 pkt 1; art. 2376– art. 2379 ustawy z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz.917 ze zm.),
 • § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2369).

Artykuł partnerski / Halina Góralska, Gł. Specjalista ds. bhp wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp

Komentarze