Rola firm doradczych w procesie rozliczania dotacji unijnych i ich wpływ na efektywność projektu

Dotacje unijne stanowią istotne źródło finansowania dla wielu projektów realizowanych w różnych sektorach gospodarki. Sam proces ubiegania się o środki z Funduszy Europejskich, a także ich późniejsze prawidłowe rozliczenie może być jednak skomplikowane i czasochłonne. Wówczas cennym wsparciem okazują się firmy doradcze oferujące opiekę merytoryczną na każdym etapie procedury pozyskiwania dotacji – od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, aż po finalne rozliczenie projektu. Dlaczego warto zaangażować w to doświadczonych ekspertów? Sprawdź, jak pomoc specjalistów usprawnia rozliczanie dotacji unijnych!

Rozliczanie dotacji unijnych – dlaczego jest ważne?

Przygotowanie skutecznego wniosku o dotację to pierwszy, najważniejszy krok w procesie ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jednak sam fakt zaakceptowania przedłożonej aplikacji przez jednostkę oceniającą nie stanowi jeszcze gwarancji sukcesu. Na beneficjentów pomocy publicznej wciąż czeka bowiem szereg wyzwań związanych z prawidłowym rozliczeniem przyznanej dotacji unijnej, od którego zależy faktyczne powodzenie projektu.

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że wypłata środków finansowych na konto przedsiębiorcy jest oddalana w czasie – o ostatecznym przyznaniu dotacji decyduje to, czy dany beneficjent należycie spełni wszystkie warunki i wymagania ujęte w zawartej umowie o dofinansowanie. Niedotrzymanie jej postanowień może skutkować koniecznością zwrotu części lub nawet całości otrzymanego dofinansowania (a w przypadku zidentyfikowania istotnych nieprawidłowości – również naliczeniem odsetek). To wszystko sprawia, że rozliczanie dotacji unijnych to niezwykle ważny proces wymagający skrupulatności, terminowości i dokładności. Właśnie z tego powodu warto zaangażować w to doświadczonych specjalistów.

Na czym polega wsparcie specjalistów w rozliczaniu dotacji unijnych?

Rozliczanie dotacji unijnych to czasochłonny i złożony proces wymagający dopełnienia szeregu obowiązków i formalności. Rzetelna sprawozdawczość to bowiem podstawa do osiągnięcia sukcesu i skutecznej realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych. Eksperci ds. dotacji zajmą się całością zadań związanych z tym zadaniem, oferując profesjonalne wsparcie w czynnościach takich jak m.in.:

  • sporządzanie niezbędnych wniosków sprawozdawczych, załączników i oświadczeń do umowy o dofinansowanie unijne;
  • wybór wykonawców i dostawców z uwzględnieniem zasad procedury konkurencyjności;
  • przestrzeganie harmonogramu płatności i terminowe składanie wniosków o płatność;
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji informacyjno-promocyjnej dotyczącej projektu realizowanego ze środków unijnych;
  • monitorowanie i kontrolowanie harmonogramu projektu;
  • bieżące monitorowanie ponoszonych kosztów i weryfikowanie ich zgodności z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków;
  • merytoryczne wsparcie w trakcie kontroli projektu unijnego;
  • bieżący kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację projektu.

Prawidłowe rozliczenie dotacji unijnej jest warunkiem koniecznym do tego, by beneficjent otrzymał pożądane dofinansowanie w pełnej wysokości. Każdemu beneficjentowi z pewnością zależy na bezproblemowej realizacji umowy o dofinansowanie i pełnej refundacji poniesionych kosztów w ustalonym terminie. Zasięgnięcie wsparcia ze strony specjalistów pozwoli uniknąć ryzyka popełnienia kosztownych błędów.

Artykuł partnerski

Komentarze