Poziom zatrudnienia w Suwałkach. Jakie czynniki wpływają na dostęp do pracy?

Wiele czynników kształtuje poziom bezrobocia, jak i wpływa na to, czy w danym miejscu łatwo o satysfakcjonująca pracę. Znaczenie mają nie tylko ogólnokrajowe warunki gospodarcze, ale i lokalne inicjatywy. Poziom zatrudnienia w Suwałkach jest duży, a miasto wydaje się być atrakcyjnym miejscem do poszukiwania pracy.

Rynek pracy w Suwałkach: bezrobocie i struktura zatrudnienia

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w czerwcu 2023 roku stopa bezrobocia w Suwałkach wyniosła 5,3 proc. W porównaniu do wyników z innych części województwa podlaskiego odsetek osób pozostających bez zatrudnienia w stosunku do wszystkich mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym jest tu stosunkowo niski.

Praca w Suwałkach jest zatem powszechnie dostępna, o czym świadczy również spora liczba ogłoszeń publikowanych np. tutaj: https://www.gowork.pl/praca/suwalki;l. W strukturze zatrudnienia Suwałk dominuje przemysł i budownictwo. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że obie branże grupują około 36,3 proc. wszystkich osób zatrudnionych w mieście.

Na drugim miejscu jest sektor usługowy. Z działalnościami, takimi jak np. handel, naprawa pojazdów, gastronomia, zakwaterowania, transport czy informacja i komunikacja, związanych jest około 20,5 proc. lokalnych pracowników. 3 proc. z nich pracuje w sektorze finansowym, a około 2,2, proc. podejmuje działalność rolniczą i pokrewną.

Z takiego zestawienia wynika, że najwięcej miejsc pracy czeka w przemyśle i budownictwie, ale również branża usługowa ma tu wiele do zaoferowania. Wciąż także więcej osób dojeżdża regularnie do pracy w Suwałkach, niż wyjeżdża z miasta w celach zarobkowych.

Ważne instytucje okołobiznesowe, czyli co napędza rozwój zatrudnienia

W Suwałkach o rozwój istniejących przedsiębiorstw, a także ciągłe powstawanie nowych miejsc pracy dbają konkretne instytucje wspierające środowisko biznesowe i okołobiznesowe. Jedną z nich jest Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., który za cel stawia sobie tworzenie atrakcyjnej przestrzeni do prowadzenia innowacyjnych działalności gospodarczych, a tym samym przyciąga inwestorów.

Premiuje się tu wykorzystywanie nauki, nowych technologii oraz współpracy międzynarodowej. Przedsiębiorców chętnie przyciąga również Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. W zamian za zainwestowanie właśnie na tych terenach firmy mogą liczyć m.in. na różne ulgi podatkowe.

W Suwałkach wsparcie inwestorom oferuje również Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. Swoją działalność podmiot ten kieruje także do mieszkańców miasta mających problemy z podjęciem zatrudnienia. Podobne cele realizuje tu również Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares” S. A. Natomiast Stowarzyszenie Samorządów Polskich Euroregionu „Niemen” m.in. koordynuje obecną tu, gospodarczą współpracę międzynarodową.

W Suwałkach działają także podmioty wspierające już bardziej skonkretyzowane działalności. Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej dba o interesy techników i inżynierów w regionie. Natomiast Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna działa na rzecz promowania i rozwoju oferty rekreacyjnej w tej części Polski.

Obecność takich instytucji wspiera i przyciąga inwestorów. Sprzyja także powstawaniu nowych i rozwojowi obecnych miejsc pracy w Suwałkach, zwiększając tym samym poziom zatrudnienia, obniżając bezrobocie i niwelując jego negatywne skutki.

Bardzo ważną instytucją, która dba o dostępność miejsc pracy w mieście i okolicach jest również Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach, który zachęca przedsiębiorców m.in. do tworzenia subsydiowanych stanowisk zatrudnienia. Nie bez znaczenia jest ponadto dobre zaplecze edukacyjne przyszłych pracowników, a miasto daje możliwość kształcenia również na poziomie wyższym.

Atrakcyjna lokalizacja miasta

Suwałki to dobre miejsce dla przedsiębiorstw nastawionych m.in. na wschodnie rynki zbytu. Bliskość granicy z Litwą i niedalekie położenie Łotwy czy Estonii stwarza idealne warunki do prowadzenia np. wymiany handlowej m.in. z tymi krajami spoza Unii Europejskiej.

W Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przecinają się także znaczące, transgraniczne szlaki komunikacyjne i transportowe. To m.in. Via Baltica i Via Carpatia, które łączą kraje leżące w basenie Morza Bałtyckiego z zachodem i południem Europy.

Artykuł sponsorowany

Komentarze