Trzy razy odmawiali pomocy z tarczy. Dzięki interwencji przedsiębiorca wywalczył prawie 3,5 mln zł

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podjął interwencję w sprawie przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, któremu Polski Fundusz Rozwoju SA w ramach programu „Tarcza Finansowa 2.0” trzykrotnie odmówił wypłaty subwencji finansowej. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rzecznika MŚP, ostatecznie PFR wydał decyzję korzystną dla przedsiębiorcy, przyznającą subwencję finansową we wnioskowanej kwocie 3,45 mln zł. Sprawą zajmowało się białostockie biuro instytucji, jaką jest Rzecznik MŚP.

Przedsiębiorca, zwracając się do PFR o pomoc w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0”, wykazał, że jego przychody drastycznie spadły o ponad 90% po wprowadzeniu ograniczeń w ramach walki z pandemią oraz że spełnia wszystkie kryteria przyznania pożyczki w formie subwencji finansowej.

Trzykrotnie PFR poinformował wnioskodawcę, że podjął decyzję negatywną, skutkującą odmową wypłaty wnioskowanej przez przedsiębiorcę kwoty subwencji finansowej, stwierdzając, że: „Może zdarzyć się sytuacja, w której przedsiębiorca otrzyma z PFR decyzję odmowy przyznania subwencji bez podania przyczyny. W takim przypadku prosimy o sprawdzenie historii działalności i ewentualne złożenie wniosku o subwencję w późniejszym terminie”.

Przedsiębiorca do złożonej reklamacji przed PFR równolegle wniósł wniosek do oddziału terenowego Rzecznika MŚP w Białymstoku, licząc, że taka interwencja w sprawie przyniesie pozytywny skutek.

W zajętym stanowisku Rzecznik MŚP zwrócił się do PFR o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców oraz podkreślił fakt, że zasadniczym celem programu „Tarcza 2.0” jest realizacja podstawowego interesu ekonomicznego Rzeczypospolitej Polskiej w postaci zapewnienia stabilności przedsiębiorstw i gospodarki. „Tarcza Finansowa 2.0”, pomimo jej branżowego zasięgu, ma na celu zapobiegnięcie ryzyka masowej upadłości oraz zwolnień pracowników w objętych pomocą branżach, na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki, w związku z drugą falą pandemii COVID-19.

W ocenie Rzecznika MŚP, jeżeli podstawą do odmowy wypłaty przedsiębiorcy subwencji finansowej na podstawie regulaminu „Tarczy 2.0” jest istnienie podejrzenia wystąpienia nadużyć, to wskazanym jest precyzyjne określenie w decyzji wydanej przez PFR podstaw uzasadniających odmowę wpłaty subwencji (również poprzez wskazanie nadużyć).

Rzecznik MŚP wskazał, że znaczenie w sprawie winien mieć również fakt, iż przedsiębiorca cały czas kontynuuje działalność gospodarczą, pomimo trudności spowodowanych pandemią, dając jednocześnie zatrudnienie 108 pracownikom.

Polski Fundusz Rozwoju SA, na skutek interwencji, wydał korzystną decyzję dla przedsiębiorcy, przyznającą subwencję finansową we wnioskowanej kwocie 3,45 mln zł w ramach programu „Tarcza Finansowa 2.0”.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze