Konkurs ofert – Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych zeczypospolitej Polskiej (w tym m.in. kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, wspieranie działalności klas wojskowych oraz podmiotów działających na rzecz obronności poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń, obozów, kursów itp.).

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert realizacji zadania publicznego są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego.

Podmioty uprawnione mogą składać oferty wspólne.

Pula do podziału – na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości do 340 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 01.10 – 28.12.2015 r.
Oferty należy składać: do 25.08.2015 r.
Termin dokonania wyboru ofert: do 10.09.2015 r

Zasady, tryb i kryteria przyznawania i rozliczania dotacji ujęte zostały w załączniku do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

Więcej konkursów z tej dziedziny oraz szczegóły na stronie: wojsko-polskie.pl

Komentarze