Mały ZUS – niższe składki, czyli rabat dla drobnych przedsiębiorców. Kto skorzysta?

Od 1 stycznia 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy będą mieli możliwość obniżenia składek. To tak zwany „mały ZUS”. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości, uzależnione od przychodów. To oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Aby skorzystać z tego uprawnienie, działalność gospodarcza musi być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych oraz przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym – jeśli była prowadzona przez cały rok – nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w 2018 to kwota 63 000 zł).

Z „małego ZUS-u” nie mogą skorzystać osoby, które:

* w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;

* rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;

* podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej);

* spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek, czyli składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia;

* wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jako miesiąc kalendarzowy przyjmujemy każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął działalność, nie będzie mógł od razu skorzystać z „małego ZUS”, ponieważ warunkiem płacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności może jednak skorzystać z innych ulg – ulgi na start i/lub preferencyjnych składek ZUS. Korzystanie z nich wiąże się z mniejszą liczbą formalności.

Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne („małego ZUS”) lub innych ulg, powinien pamiętać, że ma to wpływ na wysokość świadczeń, takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy.

Red. PP

Komentarze