Mały ZUS – ostatnia chwila na złożenie dokumentów

Tylko do 8 stycznia niektórzy przedsiębiorcy, prowadzący drobną działalność, muszą złożyć dokumenty chcąc skorzystać z „małego ZUS-u”.

To ważna informacja dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Część z nich będzie mogła skorzystać z „małego ZUS” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2019 r.

Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS”:

* działalność gospodarczą musi być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych;

* przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzona była przez cały rok, nie mógł przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (np. w 2018 r. kwoty 63000 zł = 30 x 2100 zł); należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592;

Jeśli chcemy skorzystać z tej ulgi musimy złożyć w ZUS dokumenty:

* wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujemy prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.;

* zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegamy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy);

Dokumenty te musimy przekazać w terminie 7 dni, liczonymi od:

* 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujemy prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyliśmy okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestrujmy się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłośmy z kodem 05 90 albo 05 92);

* pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej;

* pierwszego dnia, w którym będziemy spełniać warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończyliśmy okres „preferencyjne składki” w trakcie roku, w którym chcemy skorzystać z „małego ZUS”).

Nie skorzystamy z „małej działalności gospodarczej”, jeśli w poprzednim roku:

*prowadziliśmy działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;

* rozliczaliśmy się w formie karty podatkowej i korzystaliśmy ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;

* podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej)

oraz:

* spełniamy warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;

* wykonujemy dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiliśmy dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

„Mały ZUS” możemy opłacać, jeśli korzystaliśmy wcześniej z „ulgi na start” i „preferencyjnych składek”.

Red. PP

Komentarze