Projekt PARES

Projekt „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej we współpracy z powiatem bielskim, powiatem białostockim, Europejską Fundacją Odnowy i Rozwoju Terytorialnego a także Fundacją Biznes i Prawo. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Uwaga!

Rekrutacja do projektu została już zamknięta.

Termin realizacji: 01.10.2012 r. – 30.06.2015 r.

Wartość projektu: 5 817 480,00 PLN.

Obszar realizacji Projektu: miasto Białystok, powiat białostocki, powiat bielski, powiat hajnowski i powiat siemiatycki.

Uczestnicy Projektu: osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych, a także osoby pozostające bez zatrudnienia (nieaktywne zawodowo, bezrobotne) z obszaru realizacji projektu.

Naszym celem są kompleksowe i łączne działania ukierunkowane na wyeliminowanie niedoskonałości związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi w zakresie ES. Założone cele realizowane będą za pomocą specjalistycznego doradztwa, szkoleń oraz podejmowania działań prowadzących do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ES, w szczególności preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności udzielanych w działaniu 1.4 POKL.

W ramach projektu PARES uruchomione zostały 4 Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej czynne 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Zatrudnieni w nich Eksperci ds. Ekonomii Społecznej udzielą bieżącego wsparcia dla podmiotów ES oraz osób bezrobotnych. Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu – NGO – mogą nieodpłatnie korzystać ze sprzętów biurowych znajdujących się w Inkubatorach (jeden komputer z dostępem do Internetu, fax, ksero, drukarka, telefon) a także z literatury fachowej w celu realizacji działań statutowych organizacji, którą reprezentują lub w przypadku osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym do realizacji zadań zmierzających do poprawy własnej sytuacji na rynku pracy (tworzenie CV gdy dotyczy uczestnika projektu I typu operacji, uzupełnianie dokumentów o przyznanie dofinansowania na założenie/przyłączenie do Spółdzielni Socjalnej dla uczestników II typu operacji). Stanowiska pracy (po jednym stanowisku w każdym Inkubatorze) nie mogą być wykorzystywane do celów prywatnych uczestników (drukowania, skanowania, kserowania prywatnych materiałów). Istnieje możliwość umawiania spotkań w Inkubatorach z wolontariuszami, partnerami w celu omówienia szczegółów podejmowanych działań.

UWAGA! Należy mieć świadomość, że Inkubatory nie są miejscem służącym do całodziennych spotkań w celu pisania np. Wniosków w ramach konkursów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z pismem, z dn. 17.12.2012 r., otrzymanym od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej mogą wspierać podmioty ekonomii społecznej w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, z wyjątkiem środków EFS. Oferowane wsparcie dotyczące pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania odbywać się będzie w ramach Doradztw indywidualnych biznesowych.

Osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne uczestniczące w projekcie mają możliwość wyboru jednej z dwóch form wsparcia. I typ operacji skierowany do grupy 60 UP oferuje wsparcie w postaci szkoleń z zakresu księgowości, prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania czasem a także indywidualnego doradztwa biznesowego. II typ operacji skierowany do drugiej grupy 60 UP zakłada udzielenie wsparcia niezbędnego do uruchomienia Spółdzielni Socjalnych. Osoby pozostające bez zatrudnienia biorące udział w II typie operacji zostaną objęte wsparciem doradczym indywidualnym i grupowym. Będą również uczestniczyć w szkoleniach dotyczących prowadzenia i funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych. Każdy z uczestników zostanie skierowany na dobrowolnie wybrane przez siebie kurs zawodowy. W ramach projektu osoby te będą mogły starać się o dofinansowanie na otworzenie Spółdzielni Socjalnych. W ramach projektu powołana zostanie Komisja która dokona oceny złożonych biznesplanów i tym z najwyższym wynikiem udzieli wsparcia finansowego w wysokości 20.000 zł/os. Dodatkowo autorzy zakwalifikowanych biznesplanów otrzymają wsparcie pomostowe w wysokości 1300 zł przez okres 6 miesięcy.

Każda osoba pozostająca bez zatrudnienia może brać udział TYLKO W JEDNYM z dwóch typów operacji.

Uwaga!

 

Rekrutacja do projektu została już zamknięta.

W ramach projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” zostaną również przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe z zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy podmiotami Ekonomii Społecznej a jednostkami samorządu terytorialnego. W oparciu o wyniki raportu a także o opinie ekspertów zostanie opracowany projekt produktu finalnego stanowiący katalog rozwiązań służących pozyskiwaniu zamówień związanych z usługami edukacyjnymi i doradczymi dla pracowników administracji samorządowych w zakresie ekonomii społecznej i współpracy z tym sektorem. Po zatwierdzeniu strategii wdrażania, produkt finalny zostanie poddany niezależnym 6-cio miesięcznym testom przeprowadzanym przez powiat białostocki.

 logo PO KL projekt