Projekt PARES

Projekt „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej we współpracy z powiatem bielskim, powiatem białostockim, Europejską Fundacją Odnowy i Rozwoju Terytorialnego a także Fundacją Biznes i Prawo. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Uwaga!

Rekrutacja do projektu została już zamknięta.

Termin realizacji: 01.10.2012 r. – 30.06.2015 r.

Wartość projektu: 5 817 480,00 PLN.

Obszar realizacji Projektu: miasto Białystok, powiat białostocki, powiat bielski, powiat hajnowski i powiat siemiatycki.

Uczestnicy Projektu: osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych, a także osoby pozostające bez zatrudnienia (nieaktywne zawodowo, bezrobotne) z obszaru realizacji projektu.

Naszym celem są kompleksowe i łączne działania ukierunkowane na wyeliminowanie niedoskonałości związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi w zakresie ES. Założone cele realizowane będą za pomocą specjalistycznego doradztwa, szkoleń oraz podejmowania działań prowadzących do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ES, w szczególności preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności udzielanych w działaniu 1.4 POKL.

W ramach projektu PARES uruchomione zostały 4 Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej czynne 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Zatrudnieni w nich Eksperci ds. Ekonomii Społecznej udzielą bieżącego wsparcia dla podmiotów ES oraz osób bezrobotnych. Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu – NGO – mogą nieodpłatnie korzystać ze sprzętów biurowych znajdujących się w Inkubatorach (jeden komputer z dostępem do Internetu, fax, ksero, drukarka, telefon) a także z literatury fachowej w celu realizacji działań statutowych organizacji, którą reprezentują lub w przypadku osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym do realizacji zadań zmierzających do poprawy własnej sytuacji na rynku pracy (tworzenie CV gdy dotyczy uczestnika projektu I typu operacji, uzupełnianie dokumentów o przyznanie dofinansowania na założenie/przyłączenie do Spółdzielni Socjalnej dla uczestników II typu operacji). Stanowiska pracy (po jednym stanowisku w każdym Inkubatorze) nie mogą być wykorzystywane do celów prywatnych uczestników (drukowania, skanowania, kserowania prywatnych materiałów). Istnieje możliwość umawiania spotkań w Inkubatorach z wolontariuszami, partnerami w celu omówienia szczegółów podejmowanych działań.

UWAGA! Należy mieć świadomość, że Inkubatory nie są miejscem służącym do całodziennych spotkań w celu pisania np. Wniosków w ramach konkursów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z pismem, z dn. 17.12.2012 r., otrzymanym od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej mogą wspierać podmioty ekonomii społecznej w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, z wyjątkiem środków EFS. Oferowane wsparcie dotyczące pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania odbywać się będzie w ramach Doradztw indywidualnych biznesowych.

Osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne uczestniczące w projekcie mają możliwość wyboru jednej z dwóch form wsparcia. I typ operacji skierowany do grupy 60 UP oferuje wsparcie w postaci szkoleń z zakresu księgowości, prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania czasem a także indywidualnego doradztwa biznesowego. II typ operacji skierowany do drugiej grupy 60 UP zakłada udzielenie wsparcia niezbędnego do uruchomienia Spółdzielni Socjalnych. Osoby pozostające bez zatrudnienia biorące udział w II typie operacji zostaną objęte wsparciem doradczym indywidualnym i grupowym. Będą również uczestniczyć w szkoleniach dotyczących prowadzenia i funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych. Każdy z uczestników zostanie skierowany na dobrowolnie wybrane przez siebie kurs zawodowy. W ramach projektu osoby te będą mogły starać się o dofinansowanie na otworzenie Spółdzielni Socjalnych. W ramach projektu powołana zostanie Komisja która dokona oceny złożonych biznesplanów i tym z najwyższym wynikiem udzieli wsparcia finansowego w wysokości 20.000 zł/os. Dodatkowo autorzy zakwalifikowanych biznesplanów otrzymają wsparcie pomostowe w wysokości 1300 zł przez okres 6 miesięcy.

Każda osoba pozostająca bez zatrudnienia może brać udział TYLKO W JEDNYM z dwóch typów operacji.

Uwaga!

 

Rekrutacja do projektu została już zamknięta.

W ramach projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” zostaną również przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe z zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy podmiotami Ekonomii Społecznej a jednostkami samorządu terytorialnego. W oparciu o wyniki raportu a także o opinie ekspertów zostanie opracowany projekt produktu finalnego stanowiący katalog rozwiązań służących pozyskiwaniu zamówień związanych z usługami edukacyjnymi i doradczymi dla pracowników administracji samorządowych w zakresie ekonomii społecznej i współpracy z tym sektorem. Po zatwierdzeniu strategii wdrażania, produkt finalny zostanie poddany niezależnym 6-cio miesięcznym testom przeprowadzanym przez powiat białostocki.

 logo PO KL projekt

Projekt PARES

Projekt „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” oferuje wsparcie dla 120 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo mogą wybrać wsparcie z 2 ofert projektu.

Uwaga!

Rekrutacja do projektu została zakończona.

I typ operacji skierowany do 60 uczestników projektu oferuje wsparcie w postaci szkoleń z zakresu: księgowości, prawa pracy, prawa podatkowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania czasem, motywowania pracowników. Szkolenia skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia odbywają się w formie weekendowej. Koszty materiałów szkoleniowych, wyżywienia, noclegu pokrywane są w ramach projektu PARES współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Uczestnicy projektu po zakończeniu szkoleń uzyskają certyfikaty.

Dodatkowo 60 uczestników projektu zakwalifikowanych do I typu operacji otrzyma indywidualne wsparcie doradcze biznesowe. Dla każdego UP przysługuje 6,5 h spotkań z ekspertem biznesowym, które odbywać się będą w Inkubatorach Przedsiębiorczości Społecznej.

W ramach projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” każda osoba bezrobotna/nieaktywna zawodowo może zapisać się TYLKO do jednego z dwóch typów operacji.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 Dokumenty:

1. Kwestionariusz dla osoby bez zatrudnienia
2. Regulamin
3. Oświadczenie Uczestnika Projektu

logo PO KL projekt

 
Projekt PARES

Projekt „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” oferuje wsparcie dla 140 podmiotów Ekonomii Społecznej.

Uwaga!

Rekrutacja do projektu została zakończona.

Celem projektu są kompleksowe i łączne działania ukierunkowane na wyeliminowanie niedoskonałości związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi w zakresie ES. 140 organizacji pozarządowych zostanie objęte wsparciem doradczym oraz szkoleniowym. Dodatkowo każdy z uczestników projektu uzyska wsparcie w postaci usług księgowych, marketingowych i prawnych.

Wsparcie skierowane do organizacji pozarządowych:

W ramach realizowanego projektu PARES utworzone zostały 4 Inkubatory w których beneficjenci będą mieli możliwość korzystania z bezpłatnych usług w zakresie:

I. Doradztwa indywidualnego biznesowego- pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w szczególności preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności udzielanych w ramach działania 1.4 POKL (tworzenie wniosków, umów partnerskich, umów cywilno-prawnych)

 

II. Doradztwa indywidualnego prawnego, księgowego i marketingowego. W ramach prowadzenia tych doradztw 140 podmiotów ekonomii społecznej będzie miało możliwość korzystania z następujących usług:

1. prawnych:

 • sporządzenie i weryfikowanie wszelkiego rodzaju umów,
 • sporządzanie opinii prawnych ekspertyz,
 • doradztwo w zakresie najkorzystniejszych form zatrudnienia pracowników,
 • tworzenie i redagowanie regulaminów pracy oraz innych aktów prawa wewnętrznego,
 • udzielanie bieżącego wsparcia na rzecz podmiotów gospodarczych,
 • dokonanie zgłoszeń/zmian w KRS,
 • opracowanie statutu PES,
 • przygotowanie PES do statutu OPP,
 • opracowanie polityki ochrony danych osobowych.

2. księgowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzenie polityki rachunkowości,
 • sporządzenie Regulaminów związanych z kadrami PES,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie ewidencji VAT,
 • obsługa rozliczeń ZUS,
 • sporządzenie rachunków do umów zleceń, umów o dzieło,
 • sporządzenie listy płac,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • sporządzenie wyceny bilansowej aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.

3.  marketingowych:

 • wizytówki 50x90mm, kreda mat lub błysk 350g, druk 4+4 (ilość kolorów nie ma wpływu na cenę), folia mat lub błysk jednostronnie lub dwustronnie (pakiet 500 sztuk lub 1000 sztuk),
 • ulotka A5 4+4 kreda błysk 170g, lakier dyspersyjny (pakiet 500 sztuk lub 1000 sztuk),
 • plakat A3 4+0 kreda błysk 150g (pakiet 100 sztuk lub 200 sztuk),
 • identyfikacja wizualna – zdefiniowanie kolorów firmowych, projekt logo, projekt papieru firmowego, podstawowa księga znaku w wersji elektronicznej,
 • wykonanie strony internetowej – wariant podstawowy (wizytówka), wariant podstawowy (3-5 zakładek),
 • roll-up – konstrukcja trwała i stabilna, torba transportowa, wydruk na materiale blockaut (nie przepuszcza światła), projekt graficzny.

 

III. szkolenia z zakresu: podstaw księgowości, prawa, fundraisingu i  zarządzania.

IV. doradztwa grupowe z zakresu Partnerstwa Publiczno-Społecznego oraz tworzenia sieci ekonomii społecznej na które zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

 

Dokumenty rekrutacyjne dla podmiotów Ekonomii Społecznej:

1. Kwestionariusz Aplikacyjny dla osób zatrudnionych w podmiocie ES

2. Kwestionariusz Aplikacyjny dla osób będących członkami podmiotu ES

3. Druk zgłoszenia podmiotu ES

4. Regulamin

5. Oświadczenie Uczestnika Projektu

 

Ustawy związane z działalnością organizacji pozarządowych:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855 [źródło: http://isap.sejm.gov.pl/]

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. 1984 nr 21, poz. 97 [źródło:http://isap.sejm.gov.pl/]

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96, poz. 873 [źródło:http://isap.sejm.gov.pl/]

 

logo PO KL projekt