PO Wiedza Edukacja Rozwój

Chcesz mieć wpływ na poprawę jakości życia swego otoczenia? Pomóc tym, którzy radzą sobie trochę gorzej? Szukasz możliwości wdrożenia swych pomysłów w zakresie polityk publicznych? Mimo, że polityka publiczna w Polsce jako dyscyplina wiedzy znajduje się w stanie początkowego rozwoju, mamy możliwość skorzystania ze środków unijnych, by poprawić mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa w naszym kraju. MIR […]

PO Wiedza Edukacja Rozwój

Spotkanie informacyjne będzie dotyczyć konkursu nr POWER 02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłaszanego w ramach Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkania informacyjne odbędą się: 22 lipca 2015 r. (środa) w godz. 12.00-15.00;27 lipca 2015 r. (poniedziałek) w godz. 12.00-15.00.w siedzibie MPiPS w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 […]

PO Wiedza Edukacja Rozwój

Od 1 lipca 2015 roku beneficjenci Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mają obowiązek upubliczniania zapytań ofertowych na portalu www.bazakonkurencyjności.gov.pl. Obowiązek ten wynika z zasady konkurencyjności. Poprzez Bazę Konkurencyjności zapytania ofertowe mogą upubliczniać jedynie beneficjenci (podmioty, które zawarły umowę/decyzje o dofinansowaniu projektu), nie zaś wnioskodawcy (podmioty, które złożyły jedynie wnioski o dofinansowanie). W celu upublicznienia zapytania ofertowego, […]

Konkursy PO WER

Konkurs PO WER 2.19 – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Kto może składać wnioski?O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty będące organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Projekt może […]

PO Wiedza Edukacja Rozwój

Przedstawiamy Państwu projekt raportu końcowego z badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER”, realizowanego na zlecenie IZ PO WER przez firmę PAG Uniconsult Sp. z o.o. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu na załączonym formularzu w terminie najpóźniej do […]

Konkursy PO WER

  Jeszcze jest czas na złożenie wniosku na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Wydłużono termin przyjmowania wniosków do dnia 20 lipca 2015 r.: w […]

Konkursy PO WER

Ogłoszono kolejny konkurs PO WER – na programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się […]

PO Wiedza Edukacja Rozwój

30 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego PO WER. Uczestnicy Komitetu zatwierdzili: kryteria szczegółowe dla konkursu dotyczącego pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów rządowych, które przeprowadzane będą przez organy administracji rządowej w partnerstwie z organizacją pozarządową lub partnerem społecznym; kryteria wyboru projektów dla konkursu w zakresie wzmacniania partycypacji publicznej podczas przygotowywania dokumentów […]

Konkursy PO WER

Kolejny konkurs w ramach PO WER. Tym razem na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłaszany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób […]

PO Wiedza Edukacja Rozwój

Członkowie Krajowych Sieci Tematycznych, reprezentujących wszystkie obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (adaptacyjność, dobre rządzenie, edukacja i szkolnictwo wyższe, zatrudnienie i integracja społeczna) oraz reprezentanci Regionalnych Sieci Tematycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypracowali wnioski i rekomendacje podczas ostatniego seminarium w Warszawie. Stowarzyszenie Europartner AKIE z Białegostoku, jako jedyna organizacja z woj. podlaskiego także jest członkiem KST. […]